جناب آقاي مهندس فرامرز ذوالریاستين و خانواده محترم

Shargh - - صفحه اول - شركت مهندسی طرح و پالایش

با نهايت اندوه و تأسف درگذشت حاج آقا روحالله جيربندئی پدر همسر گراميتان را به جنابعالی و خانوادههای محترم ذوالرياستين و جيربندئی تسليت عرض نموده و از درگاه ايزد متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکيبايی مسئلت ميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.