قانون را عوض کنيد يا وزير را

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: کم نمیآورد. حرفش را بر مبنای قانون میدانــد و برهمیناســاس هم قــرص و محکم روی مواضع خود پافشــاری میکند. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران که بهخاطر امضای نخستین قرارداد جدید نفتی با توتال، از همان روز اول، مورد هجمه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.