دوتابعيتي را به حسب قانون به رسميت نميشناسيم

Shargh - - سیاست -

ميزان: رئيــس قوه قضائيه، روز گذشــته در جلســه مســئولان عالي قضائي با اشــاره بــه بيانيه اخير کاخ ســفيد و انتشــار مطالبي دربــاره ايــران و محاکمات قضائياي که در کشــورمان جريــان دارد، گفت: «به ضرس قاطع ميگوييم که قوانين جمهوري اســلامي، چه قوانين مــادر و چه قوانين ديگــر در هر دو حوزه شــکلي و ماهــوي از جمله پيشــرفتهترين قوانين در جهان هســتند و در برخي مذاکرات نيز طرف مقابل بر اين معنا تأکيد کرده است».

آيــتالله آمليلاريجاني افــزود: «روش محاکمات در ايران بر مبناي قانون و شــرع اســت و علاوهبراين، قضات ما، قضاتي مؤمن و متدين هســتند که کاري به ســخنان امثال آقاي ترامپ ندارنــد و وظيفه قانوني خود را به بهترين شــکل انجام ميدهنــد زيرا معيار براي آنها دســتورات الهي است».رئيس دستگاه قضا، بــا بيان اينکه قضــات ما پيرو و شــيعه اميرالمؤمنين علــي )ع( هســتند، گفت: «قضات ما نيــز پيرو همين دســتورات هســتند لذا کاري ندارند کــه تابعيت يک متهم چيست و صرفا بر اســاس موازين عقل، شرع و قانون که در قالب قانون آيين دادرســي در دســترس است به پروندهها رسيدگي ميکنند. فارغ از اين موارد، اصل رســيدگيهاي قضائي در ايــران هيچ ربطي به رئيسجمهور آمريکا ندارد».

او افزود: «مواردي در اين بيانيه پيرامون محاکمه افراد دوتابعيتي بيان شــده اســت که در اين زمينه بايد بدانند ما بر اســاس قوانيــن خود از زمان تدوين قانــون مدني، مقولــه «دوتابعيتي» را به رســميت نميشناسيم و معتقديم افراد دوتابعيتي، شهروندان ايراني بهشــمار ميآيند و دقيقا همانند ساير ايرانيان با آنان رفتار ميشود. برايناساس نه آمريکا و نه هيچ کشــور ديگري حق دخالت در اين زمينه را ندارند.» آيتالله آمليلاريجاني با اشــاره به ادعاهاي آمريکا درباره ناپديدشــدن يکي از اتباع اين کشــور در ايران نيــز گفت: «در اين بيانيه اعلام شــده کــه ايران بايد اين تبعه آمريکايــي را بازگرداند. ايــن يک تقاضاي بيمعني و غيرمنطقي است، زيرا ايران بارها از طريق مجاري رســمي از جملــه وزارت امور خارجه اعلام کرده اســت که اين فرد از ايران خارج شــده و هيچ اطلاعي از وضعيت او نزد ايران نيست. تکرار ادعاي آمريکا بسيار نامعقول است. البته قرائني وجود دارد مبنيبر اينکه اين شــخص در برخي کشــورها ديده شــده، اما اين موضوع هيچ ارتباطــي به جمهوري

اسلامي ايران ندارد». شــهروندان ايراني بايد از زندانهــاي آمريکا آزاد شوند

رئيس قــوه قضائيه تأکيد کرد: «مــا با يادآوري ۴0 ســال تجاوز آمريکاييها به حقوق مردم ايران متقابلا به آنها اعلام ميکنيم شــهروندان ايراني که برخلاف همه قوانين، عرفها و حقوق بينالملل در زندانهاي مخوف آمريکا گرفتار هســتند بايد هرچهسريعتر آزاد شوند. علاوهبراين اموال ايران که به بهانههاي واهي، نظير وقوع اقدامات تروريســتي در کشــوري ديگر که هيچ ارتباطي به ايران نداشــته، به شــکل يک راهزني و دزدي آشــکار توقيف شده است، بايد فورا آزاد شود و کشــور ما به اين اموال دسترسي يابد».او با اشاره به بخش پاياني بيانيه کاخ ســفيد مبنيبــر تهديد عليه ايــران در صورت عــدم اجراي خواســتههاي آمريکا، گفت: «ما به ترامپ و دولتش متذکر ميشــويم که در هيچکجاي دنيا و با هيچ کشــوري حق ســخنگفتن با چنين شيوهاي را ندارند مخصوصا در مورد مردم ايران که ۴0 ســال است با عزت و ســربلندي، امتحان خود را پس دادهاند و در مقابل انــواع تجاوزها و تهديدها ايســتادگي کردهاند. اگر آقــاي ترامپ و دولتش اقدام نســنجيدهاي عليه ايــران صورت دهنــد، جمهوري اســلامي با قاطعيت و صلابت و به شکلي کاملا مؤثر، پاسخ دندانشکني به آنان خواهد داد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.