امنيت ايران و افغانستان درهمتنيده است

Shargh - - سیاست -

عصر روز دوشــنبه، محمد حنيف اتمر، مشــاور امنيت ملي رئيسجمهور افغانســتان، با دريابان علي شمخاني، دبير شورايعالي امنيت ملي ديدار کرد. تحولات امنيتي منطقه، روند همکاريهاي دوجانبه در زمينه اقتصادي، امنيتي، آبهاي مرزي، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با تروريسم موضوع گفتوگوي آنها بود. شــمخاني در ابتداي اين ديدار، ضمن محکومکردن انفجار تروريستي روز دوشنبه در کابل که منجر به کشته و مجروحشدن تعدادي از مردم افغانستان شد اين واقعه را به خانوادههاي داغدار، دولت و مردم اين کشور تسليت گفت. او با اشــاره به درهمتنيدگي و غيرقابلگسستبودن امنيت جمهوري اسلامي ايران و افغانستان گفت : «مقابله با شکلگيري و گسترش گروههاي تروريستي و تکفيري نيازمند اقدامات منسجم و هماهنگ ميان کشورهاي همسايه است.» شــمخاني با ابراز نگراني نســبت به تداوم حمايتهاي مالــي و اطلاعاتي و تسليح گروههاي تکفيري و تروريستي از سوی برخي کشورهاي مرتجع منطقه با پوشــش ايجاد مدارس ديني و مؤسسات اجتماعي افزود: «اين روند موجب گســترش ناامني، نزاعهاي فرقهاي و مذهبي و مخدوششدن اقدامات دولت افغانستان براي پيگيري فرايند توسعه و سازندگي در اين کشور ميشود». دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به سابقه تمدني و اشتراکات گسترده فرهنگي ميان دو کشــور گفت: «تداوم رايزنيها و تبادل تجربيات براي مبارزه با ناامني موجب شــکلگيري ثبات، آرامش و رفاه در مرزهاي ميان دو کشور و زمينهساز بهرهمندي از منافع پايدار و مشترک خواهد شد». دبير شورايعالي امنيت ملي، بــا تأکيد بر ضــرورت افزايش تحرک و فعاليت کميتههــاي پنجگانه همکاري دو جانبــه و رفع موانع موجود اظهار کرد : «عدم اهتمام کافي به فعاليت مؤثر ســاختارهاي مورد توافق براي حل مشــکلات موجود موجب کندشدن روند تحقق اراده سياســي رهبران دو کشــور براي گامبرداشــتن در مسير مناسبات مبتني بر تأمين منافع مشــترک خواهد شــد». محمدحنيف اتمر مشاور امنيت ملي رئيسجمهور افغانستان نيز در اين ديدار با اشاره به همکاريهاي سازنده جمهوري اســلامي ايران در مسير تشکيل دولت وحدت ملي در افغانستان بر تداوم مسير مذاکره به منظور تقويت اقتدار و انسجام دولت وحدت ملي تأکيد کرد. او گفت: «افزايش بيثباتي و تفرقه سياسي در افغانستان زمينهساز تقويت و نفوذ تروريســم و شکلگيري ناامني قابل گسترش به ساير کشورهاي منطقه اســت». اتمر تصريح کرد: «نيروهاي نظامي و امنيتي افغانســتان با بهرهگيري از توانمنديهاي بومي، تلاش مســتمر و مؤثري را براي ريشــهکني تروريسم و مقابله با تحرکات اشرار بهويژه در مرزهاي مشترک دو کشور اعمال کردهاند».

نشستدومکميتههايپنجگانهايرانوافغانستان

نشست بررسي کميسيون همکاريها ميان ايران و افغانستان برگزار شد؛ در اين نشست که يکشنبه، با رياست صلاحالدين رباني وزير امورخارجه و با حضور رؤســا و نمايندگان کميتههاي پنجگانه اين کميســيون، در وزارت امورخارجه افغانســتان برگزار شــد، رؤســا و نمايندگان کميتههاي پنجگانه درباره ســفر اخيرشان به تهران و نشستهايي که با طرف ايراني داشتند، به وزير امورخارجه گزارش دادند. آنها فعاليتهاي اين کميتهها در پنج مورد )امنيت، اقتصاد، آب، همکاريهاي فرهنگي و امور مهاجرين( گزارش دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.