فرماندهان ارشد سپاه ميهمان رئيسجمهوري

Shargh - - سیاست -

شرق: حجتالاسلام حسن روحاني روز گذشته در ديدار فرماندهان عاليرتبه ســپاه، با قدرداني از تلاشهاي نيروهاي مخلص ســپاه، بر ضرورت وحدت و انســجام همــه نيروها و نهادهاي نظــام و تلاش براي تحقــق رهنمودهاي مقــام معظم رهبري و خدمت خالصانه به مــردم تأکيد کرد و ابراز اميدواري کرد که در دوره مســئوليت دولت دوازدهم، تــلاش هماهنگ همه نيروهاي مسلح، با سرعت بيشتر به تحقق خواستههاي مردم بينجامد و همه نهادها و دستگاههاي مسئول، با شفافيت کامل در حوزههاي تخصصي خود بر کارايي مجموعه بيفزايند و تقويت توان رزمي سپاه و ارتش با بهرهگيري از فناوريهاي نوين، امنيت ملي کشور را بيش از پيش تضمين کند.

رئيسجمهوري همچنين بر حمايت کامل دولت دوازدهم از خدمات سپاه در حوزه مأموريت خود تأکيد کرد. پايگاه اطلاعرساني رياستجمهوري، در اين ديدار سردار سرلشــکر محمدعلي جعفري، فرمانده کل سپاه، انتخاب مجدد دکتر روحاني و حضور گســترده مردم در انتخابــات را تبريک گفت و آمادگي ســپاه براي همکاري همهجانبه با دولت در تحقق اهداف انقلاب اسلامي را اعلام کرد. فرماندهان بخشهاي مختلف ســپاه نيز گزارشي را از فعاليتها و آمادگيهاي سپاه پاســداران به رئيسجمهوري ارائه کردند و از حمايتهاي دولت براي تقويت بنيه دفاعي کشور و نيز مقابله با تروريسم در منطقه تشکر کردند.

همچنين در اين ديدار، ســردار قاسم سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه، سردار اميرعلي حاجيزاده، فرمانده نيروي هوا فضاي سپاه، سردار غلامحسين غيبپرور، رئيس سازمان بسيج مستضعفين و سردار اسماعيل کوثري فرمانده قرارگاه ثارالله تهران حضور داشتند.

اين ديدار و ســخنان مطرح شده در آن، نزد ناظران سياسي به عنوان پايان برخي ســوءتفاهمات هفتههاي اخير ارزيابــي و نويدبخش همکاري بيش از پيش دولت و سپاه تلقي ميشود.حســن روحاني، اول تير يعني يک ماه بعد از اعلام نتايج انتخابات رياســتجمهوري و انتخاب دوبــارهاش، در ضيافت افطاري با فعالان اقتصادي با اشاره به اينکه ابلاغ سياستهاي اصل ۴۴ براي اين بود که اقتصاد به مردم واگذار شــود و دولت از اقتصاد دست بکشد، گفته بود بخشــي از اقتصاد دســت يک دولت بيتفنگ بود که آن را به يک دولت باتفنگ تحويل داديم که اين اقتصاد و خصوصيسازي نيست.

يک هفته بعد نيز ســردار جعفري، فرمانده کل ســپاه، در حاشــيه جلسه شوراي راهبردي سازندگي سپاه در سخناني، اشارهاي به اين سخنان داشت و گفت : «ما صاحب موشــکهاي دشمنشکن هستيم و آنها را عليه دشمنان و براي حفاظت از نظام، مردم و امنيت ايران اسلامي به کار ميگيريم و معتقديم دولتي که تفنگ نداشــته باشــد از سوي دشمنان تحقير و ســرانجام تسليم ميشــود».20 تيرماه نيز، رئيسجمهوري با اشــاره به حمله موشکي نيروي هوافضاي ســپاه به مقر فرماندهي و مراکز تجمع و پشــتيباني تروريستهاي تکفيري در ديرالزور سوريه در 28 خرداد، گفته بود: «سازنده موشکها دولت و وزارت دفاع اســت و بخش اقتصادي کشــور نيز پول آنها را تأمين ميکند.» او همچنين به نقل از ســردار حســين دهقان، وزير دفاع اعــلام کرده بود که سلاحهاي راهبردي ساختهشده در دولت يازدهم حدود 80 درصد کل ميزان قبلي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.