ابتکار: رئيسجمهور در چينش کابينه تعصب جنسيتي ندارد

Shargh - - سیاست -

ايســنا: معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان حفاظــت محيط زيســت با تأکيد بــر اينکه قطعا نــگاه منطقي نســبت به انتصاب زنــان در کابينه دولت دوازدهم نيز وجود خواهد داشــت، گفت: در شــرايط حاضر خانمهــاي توانمندي داريم که امکان حضــور در ردههاي بالاي مديريتي را دارند و اطمينــان ميدهــم نگاه متعادل جنســيتي در شخص رئيسجمهور وجود دارد. يقين دارم آقاي روحانــي همه تــلاش خود را در ايــن کار خواهد کرد، چون هيچ تعصبي درباره جنســيت مديران نــدارد. معصومه ابتــکار درباره تحقــق انتصاب زنــان در کابينه دولت دوازدهــم، عنوان کرد: اين دولت فرصت کمنظيري از ايــن لحاظ براي زنان ايجاد کرده اســت. آقاي روحاني چهــار خانم را بهعنــوان معــاون رئيسجمهور انتخــاب کرد و مســئوليتهايی جدي مثل محيط زيست، ميراث فرهنگــي، امور زنان و معاونت حقوقي را به زنان ســپرد، همچنين منصــب مهمي مثــل مديريت کتابخانه ملي را در اختيار يک خانم قرار داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.