بيانيه سپاه در محکوميت حمله رژيم صهيونيستي به مسجدالاقصي

Shargh - - سیاست -

ســپاهنيوز: ســپاه پاســداران انقلاب اســلامي در بيانيهاي با محکوميت شديد حمله رژيم صهيونيستي به مسجدالاقصي، ظهور انتفاضه نوين و خيزش نسل جديد فلســطين با تکيه بر گزينــه مقاومت را کابوس صهيونيستها و حاميان منطقهاي و فرامنطقهاي آنها دانست. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «اقدامات رژيم صهيونيستي در هتک حرمت ارزشهاي مقدس مســلمانان و تعرض به مسجدالاقصي که با استقرار تجهيزات نظامي و گيتهاي امنيتي گسترده در قدس و اعمال محدوديتها و ســختيهاي بيسابقه براي ورود نمازگــزاران وارد مرحله جديدي شــده اســت، محکوم به شکســت بوده و هرگز پروژه يهوديسازي قــدس را به فرجام خود نخواهد رســاند». اين بيانيه اقدام اخير رژيم صهيونيســتي را تــلاش براي اعمال حاکميت شيطاني اسرائيل بر مسجدالاقصي توصيف و تصريح کرده اســت: «پيامدها و تبعات اين اقدام و توطئه خطرناک دامان ســکوتکنندگان در کشورهاي اســلامي و نيــز مدعيــان حقــوق بشــر در مجامع بينالمللي را خواهد گرفت و عقوبت سختي را براي آنان متصور ميسازد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.