بايد از ظرفيت اقوام مختلف در مديريتها استفاده شود

Shargh - - سیاست -

ايســنا: معاوناول رئيسجمهوري، روز گذشــته در جلســه ديدار مجمع نمايندگان اســتان گلستان با تأکيد بر اينکه اســتانهاي مرزي بايد از فرصت مرز به بهترين نحو ممکن اســتفاده کنند، گفت: مرز يکي از مهمترين فرصتها براي توسعه است، اما متأسفانه گاهي به مرز بهعنوان زمينه تهديد و قاچاق نگريسته ميشود که اين رويکرد حتما بايد اصلاح شود.اسحاق جهانگيــري همچنين به تصميم اخيــر دولت مبني بر اســتفاده 30 درصــدي از ظرفيت زنــان و جوانان در انتصاب مديران دولت اشــاره کــرد و افزود: بايد از ظرفيت اقوام مختلف نيز در مديريتها استفاده شود و نبايد کســي که از شايســتگي و توانمندي برخوردار اســت، بهدليل اينکه از اقوام و مذاهب ديگر به شمار ميرود، از فرصت مديريتي محروم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.