احسان مازندراني ميتواند از مرخصي متصل به آزادي استفاده کند

Shargh - - سیاست -

ايسنا: وکيلمدافع «احســان مازندراني» از رايزني براي موکلش جهت استفاده از مرخصي استعلاجي خبر داد. حســين تاج، درباره آخرين وضعيت پرونده موکلش گفــت: درحالحاضــر احســان مازندراني شرايطي دارد که ميتواند از مرخصي متصل به آزادي اســتفاده کند؛ چراکه اواخر دوران محکوميت خود را ســپري ميکند. او با بيان اينکه بهتازگی در اين راستا نامهاي به دادســتاني تقديم شده و قول مساعدت در پيگيري موضوع داده شده، ابراز اميدواري کرد بهدليل شرايط جسماني احسان مازندراني و نزديکي به اتمام ايام حبس از سوي دادستاني در چند روز آينده اقدامي عاجل انجام شود. تاج در پايان عنوان کرد: درخواست ما محاســبه ايامي است که بهواسطه اشتباه منجر به آزادي موکلم شده است. آقاي مازندراني با نامهنگاري، اين موضوع را متذکر شده بود و ما اميدواريم اين ايام بهعنوان ايام حبس و محکوميت محاسبه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.