رهبري هيچگاه فرد خاصي را براي عضويت در کابينه انتخاب نميکنند

Shargh - - سیاست -

مهر: عزتالله ضرغامي، رئيس اسبق سازمان صدا و ســيما در اينستاگرام خود نوشــته است: «معمولا وزراي دفــاع، اطلاعات و خارجه به دليل حساســيت ويژه و لزوم هماهنگي بيشتر با دستگاههاي حاکميتي، پس از انتخاب اوليه رئيسجمهور، با مشورت نهايي رهبري قطعي ميشوند. رهبري هيچگاه فرد خاصي را هــم براي عضويــت در کابينه انتخــاب و معرفي نميکنند. اگر در برخي جلســات خصوصي، که کسي از آن مطلع نيســت، رؤساي محترم جمهور بخواهند از نظر مشــورتي ايشان در ســاير موارد استفاده کنند موضوع ديگري است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.