آخرين دفاع «محمدعلي طاهري» اخذ شد

Shargh - - سیاست -

ايســنا: وکيل مدافع محمدعلي طاهري، سرکرده گروه عرفان حلقه، گفت: دو هفته پيش در شعبه 26 دادگاه انقلاب حضور پيدا کرديم، جلســه به رياست قاضــي احمدزاده برگزار شــد، آخرين دفــاع از آقاي طاهري اخذ شد و يک هفته هم مهلت دادند تا لايحه دفاعيه را ارائه کنيم. ما هم ظرف يک هفته اين لايحه را ارائه کرديم. محمود عليزادهطباطبايي افزود: درباره اتهام افساد فيالارض به کتابهاي موکل اشاره کردند که ما هــم گفتيم اين کتابها با مجوز وزارت ارشــاد منتشر شده .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.