وظيفه دولت سايه

Shargh - - سیاست -

ســعيد جليلي:

بايد مانند «ســايه» قــدم به قدم مشــکلات کشــور را رصد کرد، اگر جايي اشکالي وجود دارد. يکي از وظايف «دولت سايه» اين است که اين اولويتها را شناســايي کند و با يادآوري و طرح آنها، اولويتهاي درســت و فراموششده را به افکار عمومي نشان دهد.)

ايلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.