تذکر با زبان نرم

Shargh - - سیاست -

ســيدابراهيم رئيســی:

اگر فردی از سر غفلت با ظاهری نامناســب به قصد تشــرف به حرم )امامرضاع( آمد، تذکر به او بايد با خوشرويی، خوشخلقی و با زبانی نرم باشد؛ زيرا اين افراد دلداده امام هشــتم هستند و بســياری از اين رفتارها از سر ناآگاهی و غفلت است.)

جماران(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.