برادر دوستداشتني ما يك اشتباهي کرده

Shargh - - سیاست -

محسن رفيقدوست:

بــرادر بزرگ، عزيز و دوست داشــتني ما آقــاي روحاني يک اشــتباهي کرده و بايد عقبنشــيني ميکرد. تــا دولت به صورت علني از سپاه درخواست ورود به اقتصاد نداشته باشــد، سپاه ورود نميکند. من معتقد بودم آقاي روحاني انتخاب ميشود.)

عصرايران(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.