مهدي کروبي در بيمارستان

Shargh - - سیاست -

جماران: يکشنبهشب گذشــته پدرم براي معاينه چشــم به بيمارســتان نور منتقل شــده بــود و دکتر قاضيزادههاشــمي وزير بهداشــت وضعيت چشم ايشان را مورد بررسي قرار داد و عينک ايشان به خاطر ضعيفترشدن چشم تغيير کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.