قاونزیرونفتن 2راها پیعش پا مخال ویضفانکقرناريدادد«توتیاال »گوذازشیتر را

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: کم نمیآورد. حرفش را بر مبنای قانون میداند و برهمیناساس هم قرص و محکم روی مواضع خود پافشاری میکند. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران که بهخاطر امضای نخســتین قرارداد جدید نفتی بــا توتال، از همان روز اول، مــورد هجمه مخالفان قرار گرفته بود میگویــد قانون را اجرا میکند. حالا با تأکید روی همین «قانون»، خطاب به منتقدانش، حرف آخرش را هم میزند: «الان دو راه پیشروست؛ یا قانون را عوض کنید یا وزیر را». اشاره او به قانونی است که در ســال 90 به تصویب مجلس رسیده بود. زنگنه توضیح میدهد: «قراردادهای تجاری در دنیا عموما منتشر نمیشوند؛ ضمن اینکه مجلس در سال 90 تصویب کرد که متن قراردادها منتشر نشود».

اگر صابون میگیری، باید در کنارش جارو هم ببری!

او که آمده بود تا در برنامه ویژه خبری شــبکه دوم سیما جزئیات قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را تشریح کند، نسبت به ادعاهای مطرحشده علیه امضای این قرارداد و اعطای امتیازهای زیاد به شــریک خارجی، واکنش نشــان داد. او در این میان دربــاره معرفی ۵2 میدان برای توســعه در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی و چگونگی استقبال متقاضیان خارجی گفت: «بسیاری از شــرکتهایی که آمدند، متقاضی توســعه میدانهایی بودند که با اولویتهای ما ســازگاری دارد؛ مانند لایه نفتی پــارس جنوبی که اولویت درجه یک ماست یا آزادگان، یادآوران، آذر و... و در مقابل، برای توسعه برخی میدانها هم ابراز علاقه نکردند؛ مانند خزر. الان هم مانند دوره کوپن نیســت که به طــرف بگوییم اگر صابــون میگیری، باید در کنارش جــارو هم ببری! نمیآیند. بــرای برخی میدانهای کوچکتر کمتر آمدنــد و برای میدانهایی که به افزایش ضریب بازیافت نیاز داشــت، متقاضی بیشتر بود». زنگنه درباره قرارداد طرح توســعه فاز 11 پارس جنوبی که تیرماه ســال جاری امضا شــد، گفت: این قرارداد بهمعنای واقعی یک نوع ســرمایهگذاری خارجی است و با یک پیمانکاری متعارف کاملا متفاوت اســت. هــدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دلار ســرمایهگذاری اســت و صددرصد از سوی مجموعه طرف قرارداد انجام میشــود، این است که دو میلیارد فوت مکعب یا معادل حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز تولید گاز غنی است، که این گاز به خشکی میآید. وزیر نفت افزود: در این پروژه دو سکو در دریا ساخته میشود، تعدادی چاه حفاری میشــود، لولهکشی میشــود و گاز به خشــکی میآید. پس از انتقال گاز به خشــکی، این گاز تفکیک و شیرینسازی میشود که این موضوع جزء قرارداد با کنسرســیوم توســعهدهنده فاز 11 پارس جنوبی نیست. در این مرحله تقریبا دومیلیاردو ۵00 میلیون دلار هزینه میشود.زنگنه پیشبینی کرد نخســتین برداشت گاز از فاز 11 پارس جنوبی سهســالونیم آینده خواهد بود و گفت: پس از مدت کوتاهی، تولید گاز از این فاز به ظرفیت کامل میرسد.

صداوسیمافقطتخریبنکند!

وزیر نفت در پاســخ به پرسشی درباره اینکه برای تصویب این قرارداد چه مراحلی را طی کردید، گفت: این نخســتین قرارداد امضاشده در قالب الگوی جدیــد قراردادهای نفتی اســت، دولــت در آبانماه 1394، شــرایط عمومی قراردادهــای جدید نفتی و الگو و ســاختار آن را تصویــب کرد که بحثهای زیادی درباره آن مطرح شــد و خود صداوســیما هــم روی این موضوع وقت گذاشــت و بحث کرد، البته بیشــتر انتقادها را مطرح کرد! زنگنه در پاسخ به پرسش مجری برنامه که آیا این 10 مذاکره مربوط به همان قراردادهایی است که براســاس اعلام ستاد اقتصاد مقاومتی باید تا پایان سال نهایی شود، عنوان کرد: ســتاد اقتصاد مقاومتی ابراز امیدواری کرده این کار اجرائی شود و ما نیز تلاش خود را میکنیم. شما )صداوسیما( آمادگی پیدا نکنید از الان به این 10 قرارداد حمله کنید. او با اشاره به اینکه صداوسیما حامی نبوده است، افزود: البته من نمیگویم انتقاد نکنید؛ میگویم تخریب نکنید.

مهر تأیید هیئت 7نفره بر قرارداد توسعه فاز ۱۱

زنگنه در بخشــی از این گفتوگو، با بیان اینکــه الگوی قراردادی پیش از امضا، مورد تأیید هیئت تطبیق قراردادها قرار گرفت، افزود: این هیئت متشکل از هفت نفر از جمله چهار وزیر سابق شامل آقایان فروزنده، وزیر سابق دفاع؛ دانشجعفری، وزیر ســابق امور اقتصادی و دارایی؛ نوذری، وزیر سابق نفت و شافعی، وزیر سابق صنایع و همچنین سه نفر دیگر شامل آقایان آقامحمدی، معــاون دبیرخانه دبیر شــورایعالی امنیت ملی؛ دکتر محبــی، رئیس مرکز حقوق بینالمللی ریاستجمهوری و نادریان که از حسابرسان برجسته کشور و مدیرعامل مؤسســه حسابرســی مفید راهبر است، هستند. به گفته وی، این هفت نفر قرارداد و 14 پیوست آن را بررسی کردند که پیش از امضای قرارداد، نسخه پارافشده را در اختیارشان گذاشتیم.

تنها توتال پای کار بود

وزیــر نفت با بیان اینکه برای امضای قرارداد طرح توســعه فاز 11 با ترک تشــریفات مناقصه عمل کردیم و دراینباره اجازه قانونی هم داشــتیم، یادآور شــد: به وزیر نفت اجازه داده شده است در مواردی که در میدانهای مشترک تشــخیص میدهد، خارج از تشــریفات مناقصه عمل کند. برایناساس، چون تنهــا متقاضی که دراینباره بــا آن مذاکره کردیم و پــای کار بود، توتال بود و شــرکتهای بینالمللی دیگــری که ما با آنها صحبت کردیــم، اظهار علاقه نکردند.

مناقصهبایکشرکتبیمعناست

به گفته او، با توجه به اینکه توتال در این میدان سابقه داشت و تنها شرکت پای کار بود؛ بنابراین معنی نداشت که با یک شرکت به مناقصه میرفتیم.

قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمیشود

وزیر نفت در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا قراردادها طبقهبندی شده است، عنوان کرد: این یکی از انتقادهایی است که درباره قراردادها مطرح شــده؛ بنابراین باید گفت قراردادهای تجاری عموما در دنیا منتشر نمیشوند، ازاینرو طبق قانونی که در ســال 90 تصویب شد، قراردادها محرمانه است و مجلس طبق قانون اساسی میتواند هر تصمیمی بگیرد یا اینکه تصمیمش را عــوض کند. من در مجلس هم این موضوع را عرض کردم و گفتم مجلس میتواند یا قانون را عوض کند یا وزیر را. البته مجلس چنین نظری نداشــت. وزیر نفت درباره اینکه نظر خودتان در این زمینه چیســت، اظهار کرد: من فکر میکنم این چیزی که هســت، معقول است غیر از بودن وزیر، هرچند اگر قرار بر تغییر وزیر باشد، الان وقت آن است!وی با اشاره به اینکه گفته می شود چرا در قراردادهــا جریمه نداریم، اظهار کرد: در ذات قرارداد جریمه در نظر گرفته شده است، جریمه به این معنا که اگر تخلف از طرف مقابل دیده شود، سودش کم میشود.زنگنه ادامه داد: همچنین انتقاد می کنند که توتال در طرف دیگر میدان در حال کارکردن اســت و این خطرناک است، درحالیکه با مدارکی که به دست آوردهایم، سهمی که توتال در طرف مقابل با قطر دارد به زحمت به سه درصد تولید میرسد و در هیچکدام از بلوکهای قطر، توتال اپراتور یا لیدر عملیات نیست و آنجا بیشتر آمریکاییها هستند.

صریحبگوییدباسرمایهگذاریخارجیمخالفید

وزیر نفت با بیان اینکه عدهای مخالف ســرمایهگذاری خارجی هستند اما میگویند موافقیم ولکن! همین ولکن برای ما مشــکل ایجاد میکند، تصریح کرد: اگر مخالف سرمایهگذاری خارجی هستید، آن را به صراحت اعلام کنید و خودتان و ما را اذیت نکنید، اما اگر موافقید بالاخره باید لوازم آن را فراهم کرد. او افزود: سرمایهگذاری خارجی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر امنیت ملی به نفع کشــور است، ما در جهانی هستیم که هرکسی بهدنبال منافع خودش اســت و ما هم همینطور دنبال منافع ملیمان هســتیم. زنگنه با بیان اینکه هماکنون دو عضو شــورای امنیت ملی )فرانسه و چین( در خلیج فارس با ما کار میکنند، تصریح کرد: همراســتابودن منافع آنها با منافع ما کمک میکند تا اگر خداینکرده باز هم تحریم شــدیم آنها هم زیان ببینند و اینگونه نیست که تنها ما زیان کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.