بورس به کانال 81 هزار واحدی نزدیکتر شد

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعیتبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

در معاملات دیروز بورس ۷2۵ میلیون انواع سهم و اوراق بهــادار به ارزش بیش از دوهزارو 9۶۵ میلیارد ریال دادوســتد شــد. در پایان معاملات، شاخص کل با افزایش ۷0.92 واحدی به کانال 81 هزار واحدی بیشتر نزدیک شــد.در معاملات دیروز ســهامداران با سرعت کمتری به معامله پرداختنــد. در این روز بیش از ۷2۵ میلیون انــواع ســهم و اوراق بهادار بــه ارزش بیش از دوهــزارو 9۶۵ میلیــارد ریال در بــورس و فرابورس معامله شــد کــه ۵۵8 میلیون ســهم و حق تقدم آن به ارزش هــزارو 990میلیارد ریال در بــورس تهران و 1۶۷میلیون انواع ســهم و اوراق بهادار به ارزش 9۷۵ میلیارد ریال در بازار فرابورس داد و ســتد شد.شاخص کل بورس بــا افزایش ۷0.92 واحد که توانســت عدد 80 هــزارو 933.9 واحدی را به ثبت برســاند به کانال 81 هزار واحدی نزدیکتر شد. دیروز معاملات «کگل» بیشــترین تأثیر مثبت را بر شاخص به ثبت رساند. از آن سو معاملات «شــپدیس» مانع از رشد بیشتر شاخص کل شــد. علاوه بر این شاخص قیمت نیز با رشد 23.01 واحدی به عــدد 2۶هزارو 318.2 واحدی و شــاخص آزاد شــناور با رشــد 9۷.۵ واحدی به عــدد 89هزارو 21۷.8واحدی رسید. در این معاملات «میدکو» بیشترین تأثیر منفی را بر شــاخص داشــت و «شــلیا» با وجود کاهش قیمتی که در بازار فرابورس داشــت، بیشترین بازدیدکننــده را داشــت. «مفاخر» نیز با رشــد ۵.83 درصدی بیشــترین افزایش قیمت این بازار را رقم زد و «افرا» با افت 1۵.۷9 درصدی بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. بورس تهران در روز گذشته بیشترین تعداد بازگشایی نمادها را داشت، «کطبس» بیشترین افزایش قیمت را با رشد 18.4۶ درصد به خود اختصاص داد و همچنین «شــپدیس» نیز با افت 4.4۶ درصد بیشترین کاهــش قیمت را به ثبت رســاند.دیروز بازار ســیمان، آهک و گچ داغ بود، این گروه توانســت رشــد خوبی را پس از بازگشــایی برخی از نمادها تجربه کند. بیشترین افزایش قیمت این گروه از آنِ «ســکرما» با رشد ۷.82 درصدی شــد کــه در این بین حق تقدم این ســهم نیز بینصیب نماند و رشد 1۶.8 درصدی را تجربه کرد. در سوی دیگر خودروییها وضعیت مطلوبی نداشتند؛ اما فلزات اساســی بازهم رشد خوبی را پشتسر گذاشتند و باز هم پیشــتاز بازار بودند. گفتنی اســت از خبرهای مهم میتوان به مصوبه هیئت دولت اشاره کرد. در این جلسه واحد پول «تومان» شد. هیئت دولت طبق لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، واحد پول ایران را «تومان» و برابر 10 ریال تعیین کرد؛ اما این تغییر هنوز رســمیت پیدا نکرده و برای عملیاتیشدن آن به مصوبه مجلس نیاز است؛ بنابراین تازمانیکه مجلس لایحه موجود را تأیید نکرده و ســازوکار اجرای آن از سوی بانک مرکزی تعیین نشده، واحد پول ملی همچنان ریال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.