۱0 دليل برتري محمدعلي نجفي براي شهرداري

Shargh - - اقتصاد -

...مشــاورت عالــي ریاســتجمهوري و عضویت در شــوراهاي گوناگون، گستره وســیعي از آشنایيها و تجربیــات مدیریت و همــکاري با اقشــار گوناگون اجتماعي را ســبب شــده اســت که او را در بین سایر کاندیداها امتیازي ویژه ميبخشد.

۵. یکي از مباحث اصلي شهر تهران حفظ هویت فرهنگي- تاریخي شهر و صیانت از ارزشهاي موجود در آن است. نجفي با ریاست قبلي در سازمان میراث فرهنگــي و عضویت فعلي در شــوراي عالي آن، این امید را تقویت ميکند که این مهم با مدیریت ایشان بر شهر به بهترین نحو سامان یابد.

۶. شــوراي محترم منتخب شهر تهران با درك این نکته که جانشیني مدیریت کلانشهري چون تهران آن هم در شرایطي که مدیریت قبلي آن با اتکا و برخوردار از تجربهاي 12ساله بوده است، امري خطیر و چالشي بزرگ را براي مدیر جدید به همراه دارد، نیازمند فردي با هوش سرشار و ســرعت انتقال فوقالعاده است تا بتواند بدون ایجاد نکثي در روند زندگي شهر این انتقال را مدیریت کنــد. رأي مطلق منتخبان مردم به نجفي نشاندهنده توجه به این مهم و بهکارگیري درایت لازم در این مورد است.

۷. هماکنون بر تمامي کارشناســان روشــن است که شــهر تهران نیازمند مدیري است که به جنبههاي فرهنگــي و نرمافزاري شــهر نیز توجه کافي داشــته باشــد. شــهر تهران بیش از هر چیــز نیازمند ارتقای سطح کیفي زندگي است. سوابق طولاني و درخشان نجفي در مدیریت کلان فرهنگي و آموزشــي کشور از او فردي بيبدیل براي درك مباحث فرهنگي جامعه شهري و برنامهریزي جهت ارتقای جنبههاي آموزشي شــهروندان اعم از کــودکان، جوانان و بزرگســالان و افزایش ظرفیتهاي مدني شهر ميسازد.

8. حضور نجفي در کنار بالاترین مســئول اجرائي کشور- ریاست محترم جمهور- سبب آشنایي نزدیك ایشــان با مدیران طراز اول کشور و کیفیت جریان امور در دســتگاه دولت شده اســت. این ویژگي راه تعامل مثبت بیــن شــهرداري و دولت را گشــوده و به حل مسائل موجود شهر کمك شایاني خواهد کرد.

9. نجفــي در اولین ســالهاي پیــروزي انقلاب با حکم مرحوم شــهید باهنر به وزارت رســید. ایشــان در طول قریب به 40 ســال مدیریت کلان در کشــور با برخورداري از زندگي شــخصي مطلوب به پاکدستي مشــهور و هرگز در هیچ مورد با هیچیك از موارد سوء مالي این دوران طولاني درگیر نبوده است. این ویژگي امید جلوگیري از هر نوع جریان مالي غیرمتعارف را در شهرداري تقویت میکند.

10. شهرداران تهران، عموما ابتدا شهردار شدهاند و ســپس به مقامات بالاتری دســت یافتهاند. نجفي اولین شهرداري خواهد بود که با سابقه دو بار وزارت و دو بار معاونت رئیسجمهور به این سمت منصوب ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.