منتخبان شورا پاسخگو باشند

Shargh - - اقتصاد -

همچنانکه خود شــورا هم فاقد دیدگاه و برنامه بوده است. این ایرادات در فهرست هفتنفره بعدي هم باقي ماند.

چهــارم - یــک نفــر از برگزیدگاني کــه به نام اصلاحطلبي رأي آورده اســت، نام یکي از معاونان قالیباف را در فهرســت نامزدهاي شهرداري تهران گذاشــته اســت. او یا خودش را پنهان کرده است یا ميدانند و نامش را افشــا نميکننــد. 24 نفر را اول نامزد ميکننــد، بدون آنکه معلوم باشــد هریک از آنها اصلا برنامهاي براي شــهرداري تهران دارند یا ندارند. شــبیه آن اســت که انگار هرکس خواسته کسي از قبیلهاش باشد. چند نفر را که در همان ابتدا انصــراف داده بودند یا اصلا بدون آنکه خودشــان بدانند )ماننــد جنابان آقایان ســتاريفر و بیطرف(، نامزد شــهرداري تهــران ميکننــد. بعد کــه آنها ميگویند ما بيخبر بودیم، برگزیدگان شوراي پنجم نميگویند چرا و چگونه نام این افراد وارد فهرســت نامزدهاي شــهرداري شده اســت؟. کسب اجازه از فرد براي نامزدکردنش، یک شــرط اخلاقي ســاده و ابتدایي است.

پنجــم- در برابــر انتقادات، برگزیدگان شــوراي پنجــم ســخن بــه درشــتي ميگوینــد، نقدهــا را برنميتابنــد، به خود نميگویند که وقتي انتقاد زیاد اســت لابد کار خودشان هم یک جایي اشکال دارد. اما دوســتان ما توجه دارند که احکام اضطراري، تا زمان وجود اضطرار جاري اســت. بــا رفع اضطرار، حکــم اضطــراري منتفي اســت. انتخابــات، دوره اضطرار بود و به پایان رســید. بــر همه ایراداتي که فهرست داشــت، رأيدهندگان باب سخن را بستند و چشــم پوشــیدند و رأي دادنــد. اما اینــک انتظار نداشته باشــند که باز هم باب انتقادات بسته بماند و برگزیدگان شــوراي پنجم هم سخنها را بيپاسخ بگذارند و وقتي کارها از دســت رفت و ضربهها به تهرانيها خــورد و نام اصلاحطلبهــا هم خراب شــد، انتقاد به شوراي شهر شــروع شود. این همان اشتباهي است که نسبت به فراکسیون اصلاحطلبان شوراي چهارم شد و نتیجه مخربش بعدها معلوم شد. آزموده را آزمودن خطاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.