شرکتهاي ترک، ایتاليایي و کانادایي وارد ایران شدند

Shargh - - اقتصاد -

ايرنا: معاون توســعه کارآفریني و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي گفت: شرکتهایي از ایتالیا و کانادا براي عقد قرارداد در حوزه تولید پوشاک به ایران آمدهاند.عیســي منصوري افزود: تعداد شــرکتهاي بینالمللي که به ایران ميآیند، زیاد اســت و علاوه بر چند شرکت ترک در حوزه پوشاک، شرکتهاي ایتالیایي و کانادایي وارد ایران شــدند.معاون توسعه کارآفریني و اشــتغال وزارت کار بیان کرد: زیرساختهاي داخلي براي تهیه پوشاک و همکاري با برندهاي معروف ترک و دیگر کشــورهاي اروپایي و کانادایي در ایران فراهم شــده اســت.او افزود: هماکنون آماده عقــد قرارداد شــرکتهاي تأمینکننده داخلي با برندهاي معروف جهاني هســتیم تــا بتــوان وارد حوزه تولید پوشــاک شــد.او توضیح داد: حجم قرارداد براي تولید پوشاک با برندهاي معروف بهتدریج افزایش ميیابد. برندهاي معروف جهاني با بســیاري از کشورها چنین تعاملي را براي تولید پوشــاک دارند.او در پاسخ به این پرسش کــه آیا تولیــد پوشــاک در ایــران در کارگاههاي بزرگ صورت ميگیــرد، گفت: برخــي از واحدهاي تولیدي در اســتانهاي تهران، خراسان رضوي، اصفهان و یزد است.منصوري، حجم قرارداد با برندهاي مهم ترک را 80 میلیون دلار ذکر کرد و گفت: یکي از برندهاي بزرگ ترک حدود 190هزار نیروي کار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.