آن شکوه دیریاب آن حشمت یگانه

Shargh - - اقتصاد -

چراکه از او تبهکاریها ســر زده است و همچنان ســر میزند، اما...اما... او هنوز، و ایبسا هنوزها، یگانه جنگاوری است که مرگ را میپذیرد ولی هرگز زیر بارِ شکســت نمیپذیرد، جنگاور یگانهای است که پنجه در پنجهی سیاهیها و پلشتیها میکند. انسان است.

باری گرچه خورشــید در پس ابــر رخ نهان کرده اســت، پرتــو او هنوز بر مــا میتابد، چون ســیارهای خاموش که پرتوِ نور تابناکش هنوز بر ما میتابد. شعر او با ماست، هیچ باک نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.