نامه ۷۱ اقتصاددان به روحاني

Shargh - - اقتصاد -

۷1 اقتصــاددان و چهــره اقتصــادي، در نامهاي به حســن روحاني، رئیسجمهوري اســلامي ایران، خواســتار دقت او در چینش کابینه دولت دوازدهم شــدهاند. به اعتقاد آنهــا، برخي افراد کــه نام آنها در فهرســت پیشــنهادي رئیسجمهــور به چشــم ميخورد، واجد شرایط نیستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.