یارانه نقدي ضامن وام ازدواج شد

Shargh - - اقتصاد -

تســنيم: متقاضیــان دریافــت وام ازدواج ميتواننــد این تســهیلات را بــه پشــتوانه یارانه نقدي، ارائه گواهي تعهد کســر اقساط کارمندي و ضمانت با استفاده از پروانه کسب دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.