بدون تکگفنتووگلووسژيدمهی محیسيلنيی باهب رهاندههستاندمهلااري دجاوسرورسیفتزيي داریم

Shargh - - اقتصاد -

ســیدمهدي حســیني رئیــس کمیتــه بازنگــري قراردادهــاي نفتــي، از مدیرانــي در صنعــت نفــت اســت که نامش با شــرکتهاي خارجي گــره خورده اســت. او نهتنهــا در دولــت یازدهم، رئیــس کمیته بازنگري قراردادهاي نفتي شــد تا زمینه براي بازگشت شرکتهاي خارجي به صنعت نفت فراهم شود، بلکه در دوران قبلي وزارت بیژن زنگنه هم در قامت معاون بینالملل، نقش مهمي در انعقاد قرارداد با شرکتهاي خارجي، بهویژه در پارس جنوبي و دارخوین و بال و...، البته پیش از تحریمها داشــت. او اکنون مدتي اســت که ســکوت کــرده و نظارهگر انعقــاد تفاهمنامههاي متعدد با شــرکتهاي خارجي و نخستین قرارداد نفتي پســابرجام با توتال براي توســعه فاز 11 پارس جنوبي است. قراردادي که سنگ بناي آن را او و همکارانش در کمیته بازنگري قراردادهاي نفتي گذاشتند و حاصلش ســرانجام با وجود برخي مخالفتهاي سیاســي و گاه فنــي، در دولت و مجلــس تصویب شــد و حالا دیگر مانعي براي اجرا پیشروي خود نميبیند. دو روز پس از انعقاد قرارداد با توتال در کوشک وزارت نفت، همان مکان، محل نخستین اکران فیلم مستند «نامههاي یک جاســوس نفتي» بود. فیلمي ساخته مهدي افشارنیک که سیدمهدي حسیني هم به تماشایش نشست و البته در بخشهایي از این مستند هم حضور داشت. فرصت کوتاهي دست داد تا با ســیدمهدي حسیني درباره این فیلم مستند صحبت کنیم. فیلمي که محورش، همان نگاههاي صفروصدي به حضور خارجيها در صنعت نفت ایــران بود که هنوز هم این مطلقانگاريها ادامه دارد.حســیني در ابتداي این گفتوگــو، این فیلم را به عنوان نخستین فیلم مهدي افشــارنیک مثبت ارزیابي کرد و گفت: با وجود اینکه او فیلمســاز نبوده و شــاید فیلمش داراي نقایصي هم باشد، اما فیلم خیلي خوب و ارزشــمندي اســت. بهویژه با توجه بــه روحیه او که مملو از جوشش و غلیان اســت و با ترکیبي از تاریخ و مســائل روز و صنعت نفت و درخت معروف خارک و حمله آمریکایيها در فیلم، تصویر بســیار خوبي ایجاد کرده بود.

حسیني یکي از پیامهاي فیلم را پرهیز از مطلقگرایي در همه شــئون زندگي ذکــر کرد و گفــت: از اقتصاد، صنعت و روابط بینالملل گرفته تا روابط اجتماعي باید از مطلقانگاري پرهیز کرد و نگرشهاي ما نباید صفر و صد باشــد. نگرشهایي که در فیلم از مردم و مسئولان به نمایش درميآمد، مطلق بود و به نظر من اولین پیام فیلم این بود که از مطلقانگاري پرهیز کنیم.

وي در ادامه به تشــریح دو نگرش در زمینه جذب شرکتهاي خارجي در صنعت نفت پرداخت و گفت: یک نگاه این اســت که ما هم مثل همه دنیا که اقتصاد و صنعت را بــه پیش ميبرند و یکســري روشهاي شناختهشــده در عرف بینالملل در روابط اقتصادي و صنعتي از جمله در صنعت نفت دارند، حرکت کنیم و البته اصول، محدودیتها و خواستهاي انقابي را هم رعایت کنیم. این یک نگاه مترقي است که ما را با جهان پیونــد ميدهد و نهتنها در آنچه دیگــران انجام دادند غرق نميشــویم، بلکه آن را با ارزشهاي بومي تطبیق ميدهیم. لازمه این نگاه، تعامل و همکاري با دنیاست تا از ســرمایهگذاري خارجي که یک اصل اقتصادي در دنیاســت، بهره ببریم. چراکه کشــوري مترقي خواهد بود که ســرمایهها را جذب کند و این یک نگرش علمي است.

حســیني افزود: یک گروه دیگر، به این قضیه مطلق نــگاه ميکنند و دســتور به توقف ميدهنــد و حضور خارجيهــا را مطلقا نفي ميکنند. امــا این نگرش به معناي این نیست که ما روي پاي خود ایستادهایم. آنها ميگوینــد ما نیازي به دانش و فنــاوري نوین نداریم و معناي این سخن آنها توقف و اضمحال است.

وي تأکیــد کرد: اگــر در صفر و یک افــراط کنیم به نتیجه نميرســیم. ما باید «یــک» را هم طوري تعدیل کنیم که براي رشــد توان داخلــي فرصتي فراهم کنیم تــا ما هم در اقتصاد به اروپــا و آمریکا یا حداقل مالزي تبدیل شویم.

حســیني در ادامــه به موضــوع ضریــب بازیافت پرداخــت و گفت: ضریب بازیافــت میادین نفت ما 23 درصد اســت و این به زبان ســاده به این معناست که از صــد بشــکه نفت، 23 بشــکه اســتخراج ميکنیم. درحاليکه این ضریب در دنیا به 50 تا 60 درصد رسیده اســت. صحبت از چند صد میلیارد دلار اســت. ما اگر بتوانیــم با کمــک فناوريهاي نوین، ضریــب بازیافت میادین را افزایش دهیم، کجایش بد است؟ اگر فقط یک درصد ضریب بازیافت میادیــن را ارتقا دهیم، با همین نفت 50دلاري، 250 میلیارد دلار عاید کشــور ميشود و ایــن صرفا فاصلــه ضریب بازیافت 24 و 25 اســت. حال شــما تصور کنید ضریــب بازیافت را به 50 درصد برســانیم. درحاليکه ما هماکنــون عما ثروت ملي را دور ميریزیم.

وي تصریــح کــرد: بــراي ارتقاي فنــاوري داخلي، باید در کنار شــرکتهاي خارجــي بیاموزیم و این یک روند چندینســاله است که کشــورهایي مانند مالزي و حتــي کویت این کار را انجــام دادهاند. با طي این روند، کمکم از شــرکتهاي خارجي بينیاز ميشویم اما باید این روند چندســاله را در کنار شرکتهاي خارجي طي کنیم. درســت اســت که ما ميتوانیم، اما این توانستن، خلقالساعه نیست!

وي به خاطرهاي از میدان بال اشاره کرد و گفت: آن زمان شرکتهاي داخلي ميگفتند 30 درصد از میدان بال را به ما بدهید. شرکت خارجي گفت در این میدان دریایي چه ميکنید؟ طرف ایراني پاســخي نداشت. اما در این 20 ســال، چندین شــرکت خــوب داخلي مانند پتروپارس، صدرا، تأسیســات دریایي، ایزوایکو و... رشد کردهاند کــه ميتوانیــم مدعي شــویم از صفر تا صد پروژههــا را در دریا ميتوانند انجــام دهند. درحاليکه این، زماني آرزوي ما بود.

حسیني با تأکید بر اینکه براي بهینهکردن برداشت از میادین نفتي باید فناوريهاي روز را وارد کشور کنیم، در پاسخ به برخي منتقدان گفت: در توانمندي ما تردیدي نیست اما نیازمند سرمایه هســتیم. میزان تزریق گاز ما به میادین نفتي بســیار کم است چون سرمایه نداریم و پروژههاي ما به تأخیر ميافتد و میادین آسیب ميبینند. درحاليکه زمــان به عقب برنميگردد و ضریب میدان برنميگــردد و آنگاه باید دهها برابر هزینه کنیم و اینها واقعیات صنعت نفت است.

وي در ادامــه گفت: من دســت نیروهــاي داخلي را ميبوســم ولي برخي انتقادات، واقعبینانه نیســت. مثــا ميگویند چرا شــلمبرژه را که شــرکت خدماتي اســت نميآوریم. درحاليکه شــلمبرژه و شرکتهاي خدماتي، با خود ســرمایه نميآورند و صرفا در خدمت شــرکتهاي نفتي قرار ميگیرنــد و مغز متفکر، همان شــرکت نفتي اســت که از دانش و تجربه و ســرمایه برخوردار اســت. اما ما نه از دانــش روز برخورداریم و نه ســرمایه داریم. براي رسیدن به نقطهاي که بتوانیم شــرکتهاي خدماتي را به کار بگیریم، باید ســرمایه و فناوري و استانداردهاي لازم را در اختیار داشته باشیم. ما تفاوت اســتانداردها را در آن دسته از فازهاي پارس جنوبي که به وسیله خارجيها ساخته شده با فازهایي که به وسیله شــرکتهاي داخلي ساخته شده، بعینه ميتوانیم ببینیم. شــرکتهاي ما باید حداقل 10 ســال در کنار شــرکتهاي بزرگ فعالیت کننــد و دانش روز را بیاموزند. نقطه خاکســتري بین آن دو نقطه ســفید و سیاه همینجاســت. یعني در کنار شرکتهاي بزرگ قرار بگیریــم و آموزش ببینیم و انتقال دانش و فناوري را انجام دهیم. در فیلم مســتند نامههاي یک جاسوس نفتي، این نگرش وجود داشــت که بایــد این نوع نگاه خاکستري ادامه پیدا کند.

حســیني همچنین پیام دیگر این فیلم مستند را در سکانس پایاني فیلم دانست و گفت: در انتهاي فیلم و جایي که من در خیاباني سربالایي منتظر تاکسي هستم تا به مســیر ادامه دهم؛ - هرچند مسیري که من در آن ایســتاده بودم به اوین ختم ميشد! اما صرفنظر از این موضوع - پیام این ســکانس به اعتقاد من این بود که در نهایــت، راهي که ما براي بهرهگیري از توان خارجي و پرهیز از مطلقانگاري انتخاب کردهایم، ادامه خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.