نمیدانیم این مصیبت را به کجا ببریم؟

Shargh - - اقتصاد -

شرق: مدتی اســت که زمزمه تفکیــک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شــنیده میشــود. پیــش از این، بحث تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راهوشهرســازی و ورزشوجوانان مطرح شده بود که حــالا وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی هم به آن پیوســته اســت.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي هم به خبر تفکیک وزارتخانه خود واکنش نشــان داد و گفت: نمیدانیم ایــن مصیبت را به کجا ببریم که گاه حتی دو صفحه کار کارشناسی درباره موضوعی انجام نمیشود؛ اما ناگاه نغمههایی از آن بیرون میآید.علی ربیعی که در نهمین اجاســیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران ســخن میگفــت، همین چند نکته را دربــاره تفکیک وزارتخانه متبوعــش گفت و باقی سخنانش را در زمینه اشتغال ادامه داد: اکنون شرایط در زمینه اشــتغال به گونهای است که دیگر نمیتوان گفت بر اساس آنچه بانکهای جهانی اعام میکنند، اشــتغال از طریق صنایع بزرگ ایجاد میشود؛ چراکه اکنون صنایــع بزرگ بــرای ما اشــتغال نمیآورند و بیشــترین حجم اشــتغال در واحدهای کوچک ایجاد میشــود.به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: اکنون قانون سیاســتگذاری ما درباره مشاغل، در حال تغییر است و به ســمت اصناف و مشــاغل خرد حرکت می کند. تولید ناخالص ملی، ســهم بنگاههای خرد و اصناف میشود. از سوی دیگر، سهم بنگاههای خرد و کوچک در اشــتغال به ۸5 درصد رســیده که از این رقم، ۸0 درصد آن بــه اصناف مربوط میشــود.وزیر تعاون با بیان اینکه بیش از دو سال است که نظام جامع تحلیل بازار در مرکز توجه قرار گرفته، عنوان کرد: برآوردهایی که در قانون این طرح صورت گرفته، گویای آن اســت که ظرفیتهای خالی کشــور برای اشــتغال بیشتر به صنایــع و بخشهای خرد و کوچک مربوط میشــود و در ایــن مدت، در اشــتغال صنایع بزرگ دچار ریزش بودهایم.ربیعی در بخش دیگری از صحبتهای خود، در ارتباط با اقدامات صورتگرفته اظهار کرد: گاه لازم اســت آدمها را بر اساس کارهای نکرده، ارزیابی کنیم و به عنوان مثال بگوییم خدا را شــکر این کار را انجام نداد.وی همچنین اظهار کرد: در ســالهای گذشــته، بازارهای ســرمایه و پول برای مشارکت مردم کفایت نکرده و اکنون لازم است ما حوزههایی را انتخاب کنیم که ســهم مردم در آن بیشتر بوده و کشش بیشتری را دارا هستند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي در بخش دیگری از صحبتهای خود عنوان کرد: اکنون بازارهای کوچک ظرفیت بیشــتری برای ایجاد اشتغال دارند و پیشبینی ما برای ایجاد اشتغال، آن است که در حوزه کشــاورزی 15۷ هزار نفر، در حوزه صنعت 24۷ هزار نفر و در حوزه خدمات 4۹1 هزار نفر، امکان اشــتغال داشــته باشــند.ربیعی با بیان اینکه حتی در 10 سال آینده هم در بخشهایی مانند خدمات، ظرفیت جذب نیروی کار وجود دارد، گفت: اگرچه ممکن است برخی حوزهها اشــباع شده باشــند؛ اما همچنان حوزههایی مانند گردشگری، ICT و ... ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال دارند و در این میان، باید ظرفیت اصناف هم تقویت شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تأکید بر اینکه توسعه اشتغال ازجملــه سیاســتهای دولت بهشــمار میرود، گفــت: اکنون ایجاد اشتغال به شکل گوشهای، در صنفی مانند پوشاک و کفش آغاز شــده و به ســمتی در حال حرکت هستیم که کار را با ایجاد یک برند بزرگ ادامه دهیم. به این شیوه، اتصال افقی گفته میشود و ما دنبال آن هستیم که اتصال عمودی نیز ایجاد شود تا بنگاههای کوچک نیــز بتوانند به شــکلی فعالیت کنند کــه در گام اول، تبدیل به برندهای بزرگ داخلی و پس از آن واحدهای صادراتی شــوند.وی همچنین عنوان کرد: بههرحال، تکنولوژی آینده شــغلها و اصناف را دگرگون خواهد کرد و لازم اســت اتاق اصنــاف پیشبینیهای لازم را برای تقابل تکنولوژیهای نوین و شــیوههای ســنتی داشته باشــد.ربیعی در بخش دیگری از صحبتهای خود، به بحث کاهش ســهم کارفرمایان در پرداخت بیمه اشــاره کرد و گفت: نمیتوان به طور دائم انتظار داشــت دولت برای بخشهای مختلف معافیت در نظر بگیــرد؛ چراکه این کار هزینههای بســیاری را به دولت تحمیل خواهد کرد؛ اما در برخی مشــاغل، در یک تا دو ســال گذشته این فرصت دیده شده که سهم بیمه تا حدی از سوی دولت پرداخت شود. اکنون این طرح در حال انجام اســت و حتــی برنامهریزیهایی صورت گرفتــه تا کارگاههای زیر پنــج نفر از پرداخت بیمه معاف شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.