امضای توافقنامه بین ایدرو، آلستوم فرانسه و ایریکو

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

توافقنامه تأســیس شــرکت مشــترک همکاری در پروژههای ریلی شــامگاه یکشنبه بین سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو(، آلســتوم فرانسه و شــرکت ایریکو )شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان( امضا شد.در این مراسم که در محل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شــد، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود رکود ســالهای اخیر صنایع کشــور، با تدبیر دولت یازدهم و سیاســتهای صنعتی کشــور در برنامه ششم توسعه، توسعه صنایع ریلی جزء اولویتهای دولت قرار گرفته است.نعمتزاده خاطرنشان کرد: با توجه به اعتماد شورای اقتصاد به ایدرو، مدیریت پروژه ســاخت دو هزار واگن مترو به این ســازمان واگذار شــده و با افزایش توانمندســازی داخلی از طریق مشارکتهای بینالمللی به دنبال اجرای این پروژه هستیم.وی همچنین از ورود تیمی از شرکت زیمنس در اواخر هفته جاری برای ســرمایهگذاری و انتقــال فناوری در این زمینه به کشــور خبر داد و تصریح کرد: تأکید اصلی ما اســتفاده حداکثری از توانمندی کشور است که با توجه به جمعیت بالای تحصیلکردگان دانشــگاهی امکانپذیر اســت.در ادامــه منصور معظمی مدیرعامل ایدرو افزود: بین هشت تا 10 هزار واگن در کشور مورد نیاز است، اما یکی از مشــکات فعلی نبود توان ساخت داخلی با اســتفاده از منابــع مالی و دســتیابی به آخرین فناوریهای روز است.معظمی همچنین از انعقاد قرارداد دیگری با حمایت وزارت صنعت در بخش واگنهــای مورد نیــاز راهآهن جمهوری اســامی ایران خبــر داد که بهاینترتیب میتوانیم حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه مشکل تأمین واگن را در کشور حل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.