نخستین تفاهمنامه مسئولیت اجتماعی در حوزه سلولهای بنیادی

Shargh - - اقتصاد -

نخســتین تفاهمنامــه مســئولیت اجتماعی شــرکتها در حوزه ســلولهای بنیادی خونساز در مؤسســه خیریه محک به بهرهبرداری رســید. به گــزارش روابطعمومی محــک، افتتاحیه مرکز پذیرهنویسی سلولهای بنیادی خونساز محک با حضور دکتــر کاظمینی رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، دکتر کامرانزاده دبیر شبکه ملی اهداکننــدگان ســلولهای بنیــادی، دکتر جمالی مدیرکل سازمانهای مردمنهاد معاونت اجتماعی وزارت بهداشــت، اعضــای هیئت امنــا و مدیره، مدیرعامــل، مدیــران و کارکنان محــک، اعضای هیئتمدیره و مدیران ارشــد شــرکتهای بهمن موتــور و بهمن دیــزل، فعالان عرصــه اقتصادی و جمعــی از نیکوکاران برگزار شــد. این مرکز که براســاس انعقــاد تفاهمنامهای با شــرکتهای بهمــن موتور و بهمن دیزل شــکل گرفته اســت، نماد پیوند اهداف یک سازمان مردمنهاد با بخش خصوصی در راستای تکمیل فرایند درمان سرطان در کودکان نیازمند به پیوند اســت. براســاس این تفاهمنامه یکســاله مقرر شــد تا شــرکتهای بهمن موتور و بهمن دیــزل هزینه انجام آزمایش تعیین HLA پنج هزار نمونه مربوط به داوطلبان اهدای ســلولهای بنیادی خونســاز برای ایجاد اولین مرکز غیرانتفاعی پذیرهنویســی ســلولهای بنیــادی خونســاز در بیمارســتان محــک را از طریق اختصــاص مبلغی ثابــت از محل فروش خودروهای خود تأمین کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.