سوآپ نفتی از سر گرفته میشود

Shargh - - اقتصاد -

رئیس کل گمرک از سرگیری سوآپ نفتی براساس دستورالعمل جدید ساماندهی فرایندهای صادرات، واردات، عبور )ترانزیت( و معاوضه )ســوآپ( نفت خــام، میعانات گازی و فرآوردهها و مشــتقات نفتی خبــر داد. به گــزارش گمرک، مســعود کرباســیان، رئیس کل گمــرک ایران گفت: اخیرا دســتورالعمل جدیــد «اصاح و بهبــود )ســاماندهی( فرایندهای صــادرات، واردات، عبــور )ترانزیــت( و معاوضــه )ســوآپ( نفت خام، میعانــات گازی و فرآوردهها و مشــتقات نفتی در امور گمرکی» با همکاری وزارت نفت و گمرک با هدف تســهیل صادرات و اســتفاده بهینــه از پتانســیل واحدهــای تولیــدی مشــتقات نفتی و پتروشــیمی، نهایی و اباغ شــد. معاون وزیر اقتصــاد گفت: براســاس این دســتورالعمل جدید، سوآپ نفتی از ســر گرفته میشــود و خوشنامی از تشــریفات گمرکی صادرات فرآوردههــای نفتی نیز حذف میشــود. در واقع اباغ این دســتورالعمل در روزهای اخیر بهمنظور از ســرگیری ســوآپ نفتی و تسهیل و توســعه صادرات فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین تسهیل ترانزیت سوخت، میان گمرک و وزارت نفت نهایی شــد که محور اصلی آن آسانســازی و دربرگیری تســهیات صادراتی برای تمام صادرکنندگان فرآوردهها و مشتقات نفتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.