هشدار استاندارد به طلافروشان و طلاسازها

Shargh - - اقتصاد -

تســنیم:

مدیرکل اســتاندارد تهران از واحدهای تولیــدی و صنفــی مصنوعــات طــا خواســت از خدمــات آزمایشــگاههای عیارســنجی دارای گواهــی تأییــد صاحیت بهــره گیرند.مســلم بیات ادامــه داد: درحالحاضــر، در اســتان تهــران ســه آزمایشــگاه عیارســنجی بــا نامهــای حریرفروش، میزانگستردقیق و بهساز دارای گواهی تأیید صاحیت اســتانداردند و طاسازیها و طافروشیها میتوانند اسامی آزمایشگاههای فوق و نیز دیگر آزمایشگاههای دارای گواهی تأیید صاحیت در ســایر استانها را در پایگاه اطاعرسانی سازمان ملی اســتاندارد ایران به نشــانی WWW.ISIRI.ORG مشــاهده کنند.مسلم بیات همچنین به آزمایشگاههای بدون مجوز هشدار داد: در اقــدام قانونی با متخلفــان نهایت قاطعیت اعمال خواهد شــد و در این رابطــه با مراجع قانونی هماهنگیها صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.