مذاکره «شل» با ایران برای خرید سوخت هواپیما

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران از برنامه شرکت انگلیسی-هلندی شل برای فروش سوخت هواپیمای تولیدی ایران در سایر بازارها خبر داد.منصــور ریاحی درباره حضور شــرکتهای بینالمللی، بیان کرد: شــرکت شل )انگلیس-هلند( مذاکراتی برای فروش ســوخت هواپیما با ما داشــته است.وی اضافه کرد: شرکت شل تمایل دارد سوخت هواپیمــا را از ایران تحویل گرفتــه و در فرودگاههای حاشــیه خلیج فارس و کشورهای همسایه به فروش برســاند.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراوردههای نفتی اعام کرد: شل میتواند بهعنوان یک برند اقدام به فعالیت کند.وی گفت: این شرکت میتواند سوخت را نهفقــط در فرودگاه بینالمللی امــام)ره( بلکه در سایر مناطق نیز عرضه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.