«تومان»، رسما واحد پول ایران شد

Shargh - - اقتصاد -

هیئت وزیران در آخرین جلســه خود به ریاست حجتالاسام حسن روحانی رئیسجمهور، گزارش کمیسیون اقتصاد را درخصوص لایحه اصاح قانون پولی و بانکی کشــور بررســی کرد.به گزارش پایگاه اطاعرســانی ریاســتجمهوری، در ایــن لایحه به احکامی درباره نظارت، مقــررات انتظامی، صندوق حمایت ســپردهها، توقف، بازســازی، ورشکستگی، انحــال و تصفیــه بانکهــا و مؤسســات اعتباری پرداخته شده است.بر پایه این لایحه واحد پول ایران تومان و برابر 10 ریال تعیین شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.