متهم ردیف دوم: عقلم میرسید به ایران برنمیگشتم

Shargh - - سیاست -

ایســنا: پنجمین جلســه رســیدگی به اتهامات دو متهم پرونده موســوم به فساد نفتی، روز گذشــته در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاســت قاضی مقیســه و با حضور دو متهم پرونده، وکلای آنها، وکلای شرکت ملی نفت، وکلای سازمان تأمین اجتماعی و وکلای بانک مسکن برگزار شد. در ابتدای دادگاه، قاضی خطاب به م. ش ، متهم ردیف « » دوم، گفت: تکلیف آن مبلغی را که به شــما برای ارائه به پیمانکاران پارس جنوبی داده شــد، روشــن کنید. درباره محمولههای نفتی که طبق اظهارات بابک زنجانی به شما داده شده، توضیح دهید. م. ش : کیفرخواستی که قرائت « » شد، گزینشــی اســت، درحالیکه دفاعیات من با مدرک است. این ادعانامه با احتساب قسمت خالی لیوان ایجاد شــده. در ابتدای تشــکیل این پرونده اگر عقلم میرسید نمیآمدم، اما برای همکاری آمدم. قاضی: شما گفته بودید قراردادی با بابک زنجانی ↙ ندارید. م.ش»: من با بابک زنجانی قرارداد کارگزاری داشتم.

قاضی: در تاریخ 9/15/91 با حضور شــما و بابک زنجانی درباره برنامهها و فســادهای سازمانیافته که پولها در کجا صرف شود، جلسهای برگزار شد. با توجه به پاســپورت ایرانی زنجانی و تابعیت انگلیسی شما قراردادی برای چگونگی تقسیم سهام «اونر ایر» بین شما و یک شخص ترکیهای منعقد و مقرر میشود همه سهامداران به شمس اختیار دهند. باید بگویم که شما در همه حال با هم همکاری داشتید. متأسفانه مسئولان غفلت کردند و همین باعث شد شما هر کاری که دلتان میخواهد بکنید. شما میگویید کارگزار هستید و هیچ قراردادی منعقد نکردهاید، اما اسناد خلاف اظهارات شماست. «م. ش»: ایــن حرف من با ســند اســت. خانواده من بهخاطر تحریمها در انگلیس دچار مشــکل شدند، منافع مادی زیادی هم نصیبم نشد. قاضی: در تمام دنیا دو شخص را بیاورید که به این ↙ صورت اموالشان با هم تقســیم شده باشد و آنوقت بگویید که آن فرد کارگزار بوده اســت. آیا آن شرایط اضطراری که شما اشاره کرده بودید باعث میشود شما غارت کنید؟

«م.ش»: مــن به نیت یاریکردن آمدم. من برای کمک به نظام در کشور انگلستان مورد شدیدترین تحریمها قرار گرفتم. شرایط اقتصادی دولت دهم شرایط خاصی بود و ناشــی از ســوءمدیریتها بود، اما اوضاع در دولت فعلی بهتر شد. قاضی: این شــرایط و صحبتها ربطی به دادگاه ↙ ندارد. دولت قبلی مدیریت نداشت، چون شما پولش را بردید. اگــر پولها را به همان پــارس جنوبی داده بودید، شرایط بهتر میشد و کشور توسعه پیدا میکرد. به ما ارتباطی ندارد کــه مدیریت دولت فعلی و قبلی چگونه بوده است. شما در تمام مراحل با بابک زنجانی همکاری داشتید و بند دوم قرارداد شما هم مربوط به خرید شــش ایرباس 320، پنج هواپیمای RJ و چهار ایرباس 300 اســت. این مبالغ در کجاها صرف شــده است. اصل قرارداد را قبول دارید؟ «م.ش»: قرارداد نبود، یک تفاهمنامه بود. من شــریک نبودم و 80 درصد قرارداد انجام نشده بود. من قراردادی با نفت امضا نکردم. بابک زنجانی شــش بار قبول کرد که بدهیاش را بدهد. من بهدلیل کمک به نظام وارد شــدم. شاید از دولتهای قبل کمکاریهایی را که انجام شده به من نسبت میدهند. قاضی: در شرایط تحریم از شما خواسته شده نفت ↙ بفروشــید، البته جای تعجب هم هست که این همه انسان خوب در کشــور وجود دارد و این کار را به شما دادند!

«م. ش»: اینجا دیواری کوتاهتر از من پیدا نمیشود. به این دلیل از دولتهای قبلی سخن میگویم که در آن زمان کشور در شرایط ســختی بود. پنج درصد از سهام شرکت هواپیمایی «اونر ایر» برای من بوده که زیاد هم نیست که بخواهد این اختلالدر««نظام اقتصادی شامل حال من شود. زنجانی به من گفت برای اینکه معاملات در سیستم ثبت ↙↙ شود، قراردادی بنویسیم، درحالیکه قراردادهای زنجانی با شرکتهای خارجی قبل از قراردادهای بین من و زنجانی بود. تمام قراردادهای خرید در ســال ٩0 و قبل از آن بود. این را که میگویند من در فروش نفت نقش داشتهام قبول ندارم. یک قرارداد بیاورید که من نفت فروختم و هر کاری خواستید انجام میدهم. نجفــی، نماینده دادســتان: «م.ش» در دو حوزه ↙ مداخله داشــته اســت؛ بحــث تحویــل میزانی از محمولههای نفتی که نمیدانیم اینها را به «فال» داده یا به فرد دیگری که به ما ربطی ندارد. 402 میلیون دلار مربوط به موضوع اونر ایر میشود که پنج درصدش که نزدیک به 17 میلیون دلار اســت در اختیار ایشان قرار میگیرد. همچنین در بخشــی از سخنان بابک زنجانی وجود دارد که بخشــی از این ارزها در اختیار «م.ش» قرار گرفته اســت. دربــاره اتهام مشــارکت در وقوع جرم هم مطابق قانون میزان این مشــارکت در تعیین مجازات مؤثر اســت. قانون مجازات، شرکتکنندگان یک تا 99 درصد هم که باشــد دارای مجازات مستقل میداند. اگر نقش شما اندازه بابک زنجانی نیست، ولی پا به پای او کمک کردیــد و پول بیتالمال را به غارت بردید. این پولهایی که شــما دریافت کردید سه ماه یارانه این کشور است. «م. ش»: اینهایی که نماینده دادستان مطرح میکند، حاشیه است!

قاضی مقیسه در ادامه دادگاه به برخی از دریافتیهای «م.ش » اشاره کرد.

«م.ش»: بــه غیر از دو مــورد از این مــوارد، تمامش اشتباه است. برخی از حسابرسیها ناشیانه بوده، ابتدا یک مبلغ و در قســمتی دیگر از کیفرخواســت یک مبلغ دیگر را میگوینــد. اینها نشــان میدهد که این حسابرســیها چگونه انجام شده است. مثلا به نامههای زنجانی به من اشــاره میشود ولی به پاسخهای من به این نامهها اشاره نمیشود. قاضی: مبالغی که نســبت به آنها چک وجود دارد ↙ چیست؟

«م.ش»: فقط من دو تا از این موارد را قبول دارم. دیگر موارد اصلا وجود ندارد. مثلا چکی که از طرف ســورینت مطرح شــده به حساب خودشان واریز شده است. یکی از این چکها مربوط به خرید هواپیما بود که به من مبلغی را دادند تا هواپیما بخرم. قاضی: پس دریافت کردهاید؟ شراکت یعنی همین. ↙

م.ش»: من برای خودم مبلغی دریافت نکردم. قاضی: درباره پرداختهای دلاری چه میگویید؟

«م.ش»: مشکل این است که تمام مبالغی که فال به SCT پرداخت کرده، به نام من گذاشــتند. زنجانی دستور میداد که این پرداختها انجام شود و من هیچکاره بودم. فال از زنجانی دستور میگرفت که این پرداختها را انجام دهد. قاضــی: درباره آن مبلغی که به «و.م.م» پرداخت ↙ شده چه میگویید؟

«م.ش»: اینکــه دیگــر خودتــان میگویید بــه نام او پرداخت شده؛ من او را نمیشناسم. قاضی: شما فقط میگویید فال، فال. ↙

«م.ش»: بــرای اینکه به غیر از آن دو چک، من موردی را قبول ندارم. قاضی: شــما 15میلیونو 133هزارو 608 دلار در ↙ تاریخهای مختلف بابت خرید کشتی گرفتهاید.

«م.ش»: مواردی که برای کشــتی بود، بانک اســلام پول داده اســت. من هیچگونه وســاطت مالی درباره فال نداشتم. قاضی: این چه فالی است، هم حین قرارداد بوده، ↙ هم قبل از قرارداد بوده و هم بعد از قرارداد.

«م.ش»: من وســاطت مالی نداشــتم، به فال دستور میدادند و پولها پرداخت میشد.

رئیس شــعبه ٢8 دادگاه انقــلاب، زمان بعدی دادگاه متهمان پرونده موســوم به فســاد نفتی را ســوم مرداد )امروز( اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.