9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

جلیلی، دبیر شــورای عالی امنیت: در مذاکرات ژنو هیچ صحبتی از تعلیق نشد

دو عضــو کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس: ایستادگی منطقی ایران موجب عقبنشینی آمریکا شد

داوودی، معاوناول احمدینژاد اعلام کرد: رشد پنجبرابری احداث راههای روستایی در سه سال اخیر

احمدیان، معــاون وزیر نیرو، خبــر داد: احتمال اجرای طرح محاســبه قیمت برق به قیمت آزاد در ششماهه دوم

صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد: وزارت ارشاد از فعالیتهــای فرهنگــی در دانشــگاهها حمایت میکند

طائب، فرمانده نیروی مقاومت بسیج: مأموریت فرهنگی سپاه پاسخ به تهدیدات نرم دشمن است

رحمتی، وزیر ســابق راه در مراسم خداحافظی؛ برخی سرمایهگذاریها سرابی بیش نیستند

شــورای شهر تهران از وزارت خارجه درخواست کرد؛ بررسی پیامدهای تغییر نام خیابان ایتالیا

ســازمان تربیتبدنی به ورزشکاران هشدار داد: ممنوعیت گفتوگو با رسانههای بیگانه

حکم حکومتی مقام معظم رهبری؛ سرپرســتی صمصامی در وزارت اقتصاد تمدید شد

شاکری، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران: مسیر اصلاحطلبان را در انتخابات ناهموار میکنیم

الیاس نــادران: اهداف لایحــه حملونقل محو میشود

عربمــازار، رئیس ســازمان امــور مالیاتی خبر داد: احیــای کد اقتصــادی از امروز؛ تمــام خریدها و قراردادهــای دولتی فقط با کــد اقتصادی انجام میشود

شــیخعطار، قائممقام وزیر خارجه: تهران به هر گام مثبت واشنگتن با گامی مشابه پاسخ خواهد داد

مهدی کلهــر، مشــاور رســانهای احمدینژاد: رسانههای امروز شعارگرا هستند

دبیر شــورای عالــی امنیت ملــی: بحث تعلیق در ژنو مطرح نشــد، بحثها درباره ادامه مســیر و چگونگی ساختار مذاکرات و زمانبندی آن بود

مشــاور مطبوعاتــی احمدینــژاد: نمیتوان از رسانههای حزبی توقع اطلاعرسانی خدمات دولت را داشت

سلامی، فرمانده نیروی هوایی سپاه: نمایش قدرت موشکی سپاه، دشمنان را به موضع ضعف کشاند

عضو هیئترئیسه مجلس: دولت برای افزایش حقوق متناســب با نرخ تورم یک ریال هم کســری ندارد

مدیرکل فرهنگی ســازمان تربیتبدنی خبر داد: ممنوعیت خالکوبی و مصاحبه المپیکیهای ایران با رسانههای خارجی

میرتاجالدینــی: اجــرای صحیــح طــرح تحول اقتصادی، سه تا چهار سال زمان میبرد

آذر منصوری، معاون سیاســی جبهه مشارکت: احزاب اصلاحطلب بر اجماع و ائتلاف تأکید دارند

یحیــیزاده، نماینــده مجلس: مشــاهده برخی موارد باعــث ناامیدی مردم از ایجاد عدالت شــده است

حدادعادل، رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس: تفکرمان نسبت به فرهنگ، ناصحیح است

دادســتان کل کشور: در انتخاب اعضای خبرگان، جنسیت شرط نیست

احمدینژاد: طرحهای بنیادین اقتصادی تاکنون به دلیل وسواسهای کارشناسی اجرائی نشده است رایس: به ایران ضربالاجل دوهفتهای دادیم رحیمی، معاون امــور مجلس احمدینژاد خبر داد: موافقت مقام معظم رهبری با تداوم سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد

دفتر آیــتالله هاشمیرفســنجانی خبر «شــام انتخاباتی» خبرگزاری فارس را تکذیب و قابل پیگرد قانونی خواند

احمدیان، معاون وزیر نیرو: آزادســازی قیمتها برق را از بهای غیریارانهای فعلی نیز فراتر میبرد

احمدینژاد: ملتها به قدرتهای اســتعماری اعتقاد ندارند

لاریجانــی، رئیس مجلــس: آمریــکا از مراجع بینالمللی بهعنوان ابزاری بــرای مقاصد تحمیلی خود استفاده میکند

شــیخعطار، قائممقام وزیر خارجه: ایران به هر گام مثبت پاسخ مشابه خواهد داد

وزیر خارجه فرانســه: حضور آمریکا در مذاکرات هستهای پیشرفت بزرگی است

وزیر خارجه ترکیه: دلیلی برای بدبینی نسبت به رســیدن به راهحل در موضوع هستهای ایران وجود ندارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.