آينه

Shargh - - سیاست -

کابينهایازجنسخواستههایمردمی

صادق زیبــاکلام: ... حزب پیروز برنامهها و ســاختار دولت را مشــخص میکند. اگر همچون انتخابات اخیر انگلستان هیچ حزبی حائز اکثریت نشود، دولتی ائتلافی تشــکیل خواهد شد. در این صورت نیز الگوی مشخصی وجــود دارد. ایران چنیــن وضعیتی نــدارد. خلأ این امر بهویــژه در دولتهای یازدهــم و دوازدهم بروز و ظهور میکند. در دو انتخابات اخیر ریاســتجمهوری ائتلافی از نیروهای غیرتندرو پیروز شــد. اتفاقا در هر دو انتخابات اصولگرایان معتدل هم در رایآوری آقای روحانی نقش داشتند. شخصیتهای بسیاری از این طیف بههیچوجه از آقای رئیســی در انتخابات اخیر حمایت نکردند و ردپایی از چنین حمایتی دیده نمیشود... . روحانی میخواهد تا عطف به ٢٤ میلیون رأیاش و خواســتههای اجتماعی، سیاسی و مدنیای که پشت پایگاه رأیاش هست، کابینه خود را انتخاب کند؛ کابینهای که الزاما به مذاق صاحبان قدرت نباشــد. البته ســدهایی در مقابــل تحقق این امر مقابل آقای رئیسجمهور وجود دارد و شاید بتوان گفت کــه عمل به آن نوعی انقلاب اجتماعی به شــمار برود. بااینحال باید توجه داشــت که اگر در یک اجلاسی یک اهل سنت بهعنوان نماینده ایران حضور پیدا کند، در دنیا بسیار برای کشور ما اعتبار خواهد آورد.

روحانیدربنبستراديکاليسم

پرویز امینی: ... رادیکالیســم در آقــای روحانی علل گوناگونی دارد. ابعاد شخصیتی و روانشناختی بخشی از علل رادیکالیسم در وی اســت. شخصیت آقای روحانی یــک «تفرعنــی» دارد و ایــن تفرعن او را به ســمت این مواضع ســوق میدهد، بنابراین آقای روحانی شخصیتی دارد کــه مخالفت با خودش یا عــدم توافق با خودش را نمیتواند بپذیرد. این مسیری که ایشان با منتقدان در طول دولت یازدهم داشــت، چه در محتوا و چه در روش یک رادیکالیسم بود که از درون شخصیت فرد بیرون میآید. مسئله دوم شرایط روانشناختی پیروزی بعد از انتخابات است که احساس میکند باید هماوردی دوران انتخابات را ادامه دهد و از موضع قدرت با رقیب برخورد کند. مسئله ســوم این اســت که رفتار رادیکال برای روحانی در طول انتخابــات یک بدنه اجتماعی ایجــاد کرده که عمدتا هم از طریق فضای مجازی درک میشــود. روحانی احساس میکند موضع رادیکال برای او یک تجربه موفق محسوب میشــود، چون انتخاباتی را که در معرض شکســت بود پیروز شد، حالا همان مســیر را ادامه میدهد، چون فکر میکند با رادیکالیسم به قهرمان آن بدنه تبدیل میشود! یکــی دیگــر از دلایل تداوم رادیکالیســم این هســت که روحانی احساس میکند در رادیکالیسم مزیتهایی دارد که محدودیتهای او در حوزه اقتصاد و معیشت مردم را پوشش میدهد و میتواند این مسائل را از دغدغه کانونی اجتماع خارج کند. تجربهای که در انتخابات هم داشت و فضای انتخابات را با رادیکالیسم تغییر داد... .

شما حرمت رسانه را به احترام آمريکا فروختيد!

غلامرضا صادقیان: .... عمده رسانههای مکتوب کشور که متعلق به جریان اصلاحطلب اســت در هفت، هشت روزی که گذشت، حرمت خود را به برجام و به آمریکا یعنی به حرمت «برجام آمریکا» فروختند، درحالیکه ما هم یک سر برجام هستیم و انتظار اطلاعرســانی دراینباره داریم. این یک ادعا با سندهای زنده و آنلاین است که در دسترس شما و پیشروی شماست. اسنادی که نشان میدهد هیچ یک از رسانههای جریان اصلاحطلب که به اسم زنجیرهای خوانده میشــوند و رسانههای حامی دولت، در یک هفته گذشــته غوغای ظریف در نیویورک و ســپس پشــتیبانی روحانی از سخنان او در هیئت دولت را نشنیدند و ندیدند! رئیسجمهور در هیئت دولــت میگوید: «ما مقابل نقض متن برجام از ســوی آمریکا میایســتیم»، اما حتی رسانه رئیسجمهور، این خبر را نمیبیند و نمیخواهد ببیند... در این چند روز برخی چنین اظهارنظر کردند که نباید سخنان ظریف و روحانــی را یک تغییر تلقی کرد، زیــرا آنها با این اظهارات به ظاهر متفاوت، به دنبال ایجاد نگرانی در مردم نسبت به سرنوشــت برجام و تحریمها هســتند تا در گام بعدی، همین دستاورد اجتماعی را بهانه مذاکرات جدید با آمریکا قرار دهند! .... «ظریف این روزها» را باید جدی گرفت و مهمتر از این دلایلی که از رفتار آمریکا برای جدیگرفتن ظریف میجوییم، سکوت محض «رسانههای برجام» است که گواه جدیبودن ظریف اســت، رســانههایی که درباره برجام، شوخیهای جان کری را هم تیتر یک میکردند، اما حالا اظهارات کاملا نگرانکننده وزیر خارجه کشورشــان را میپوشانند تا احترام آمریکا را نگه دارند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.