دنپ ابساخلرئیست ائ جم هشوارایشسیامسیگذزاریدامیهیعه نبهياتهاسماتتيم

Shargh - - سياست -

شرق: رئيس شــورای سياستگذاری ائمه جمعه از خــود و عملکردش دفاع کرده و بــه همه اتهامات اخير پاسخ داده اســت؛ از حواشی استعفای امامان جمعــه با گرايش نزديک به دولــت تا جناحیبودن تريبون نماز جمعه. در ماجرای استعفای امامجمعه کرمان، حجتالاسلام تقوی در مظان اتهام بود که با فشار نزديکان آيتالله مصباح يا جبهه پايداری، برای کناررفتن آيتالله جعفری رايزنی کرده اســت. او در دفاع از خود گفته است: «يک طراحی وجود دارد که همه سازمانها و نهادهای متعلق به رهبری، مورد هجمه قرار بگيرند. اينها طبيعی نيست.»

حجتالاســلام تقوی که درعينحال قائممقام جامعــه روحانيت مبارز هم هســت، در نشســتی خبری، درباره حواشی پيرامون استعفای امامجمعه کرمان گفته اســت: «آقای جعفری يک شخصيت محتــرم، مخلــص و انقلابی اســت کــه از ابتدای انقــلاب امامجمعه بــوده و ۸۶ ســال دارد. گاهی اوقات کهولت ســن خطبهخوانی و سفر به شهرها را مشــکل میکند. آقای جعفری اســتعفا داد و به من گفــت به رهبری بگوييد من بــه خاطر کهولت سن استعفا میدهم». او گفته است: «گفتند تقوی به اينها فشــار آورده و دارد هاشمیزدايی میکند و میخواهد طرفداران مصبــاح را بياورد. نمايندگان ولی فقيه برای شخص رهبری است؛ بودن يا نبودن اينها بر عهده رهبری است و ما نمیتوانيم دخالت کنيــم. آقای شبســتری که امامجمعــه تبريز بود و بهتازگی کنار رفــت، آيا هاشــمیزدايی بود؟ اينها مســائل معمولی اســت». آيتالله جعفری هم در خطبههای نمازجمعه اخيــر خود گفته بود در کار من هيچوقت هيچ اجبار و اکراهی نبوده و نيســت. گفتــه بود به علت کســالت و کهولت ســن از اين ســمت کنارهگيری میکند؛ اما فرزند او در گفتوگو با ايلنا از برخی فشارها برای کناررفتن پدر خبر داده و ماجرای کهولت سن و بيماری پدر را تکذيب کرده بود. همچنين برخی چهرههای سياســی، از جمله اســتاندار کرمان، حجتیکرمانــی، محمود دعايی و اســحاق جهانگيری برای ابقای امامجمعه تلاش کردند، نامه نوشــتند و خواســتار انصراف او از اين تصميم شدند؛ اما آنطور که خود امامجمعه گفته است، او بر تصميمش مبنی بر ترک صندلی امامت جمعه مصر است و نامه استعفايش را هم به مقام معظم رهبری نوشــته اســت. البته تا هفته پيش، هنوز خبری مبنی بر موافقت با اســتعفای او اعلام نشــده بود. چنــد روز بعد از اعلام خبر اســتعفای امامجمعه کرمان، امامجمعه بيرجند هم در هفته جاری استعفا داد. گفته میشود در جريان اعتراض برخی جريانها به استاندار بيرجند، او جزء حاميان استاندار بوده است.

اعلام برائت

تقــوی در پاســخ بــه اتهــام نقــش شــورای سياستگذاری در حذف و اضافهشدن ائمه جمعه، گفته اســت: «انتخــاب نمايندگان ولــی فقيه برای شخص رهبری اســت؛ بودن يا نبودن اينها، بر عهده رهبری اســت و ما نمیتوانيــم دخالت کنيم و ائمه جمعه نيز حقوقبگير نيســتند؛ بلکه شهريه طلبگی دريافت میکننــد. نمازجمعه تريبون نظام و متعلق بــه حاکميت اســت و متولی اصلی آن امام معصوم است؛ اما در زمــان غيبت، ولی فقيه که زمام امور را در دست دارد، متولــی نمازجمعه اســت.» تقــوی گفته اســت : «اعضای شــورای سياســتگذاری از سوی رهبری انتخاب میشوند و عزل و انتخاب آنها در شورا بررســی میشــود. اين ائمه جمعــه حقوقبگير نيســتند؛ اينها شــهريه طلبگــی دارند؛ شــهريهای که طلاب در حوزه میگرفتند، قطع میشــود به خاطــر هميــن شــهريهای از ســوی رهبری در حدود ‪2 00‬ هــزار تومان به اينها تعلق میگيــرد. امامان جمعه مديران بخش قند و شــکر و بــرق و آموزشوپروش نيســتند. روحانی متعلق به مردم اســت. بخشــی از امکانــات اينها مردمی اســت. برخی ائمه جمعه استاد دانشگاه يا حوزه هستند يا برای مسجدی نماز میخوانند و چون آن مسجد موقوفی است، سازمان اوقاف به آن امامجمعه کمکی میکند.»

چه کسی امامجمعه میشود

تقوی با اشــاره به شــرايط گزينش ائمه جمعه، گفته اســت: «ما اصلا گرايشهای حزبی را در اين زمينــه دخالــت نمیدهيــم؛ اما امامجمعــه بايد طرفدار سياســتهای نظام و علاقهمند به رهبری باشــد. اينکه يک نفــر بگويد اصل ولايــت فقيه را قبــول ندارم، مــا اينها را گزينش نمیکنيم. کســی که میخواهد گزينش شــود، بايد طرفدار خط امام و رهبری باشــد. نيروهای ما بهعنــوان امامجمعه در حوزههای علميه تربيت میشــوند که سن اينها بايد بالای 2۵ و حدود ۳0 باشــد، متأهل باشند، بايد دو ســال درس خارج را رفته باشــند که يعنی اگر بخواهم به صورت دانشــگاهی سخن بگويم، بايد فوقليســانس داشــته و در آســتانه ورود به دکترا باشــند. مدارک اينهــا از حوزههــای علميه گرفته میشــود. علاوه بر اين، يک امتحــان ورودی دارند. اســتعلامات مختلــف و تحقيقــات ميدانی انجام میشــود و پرونده که آماده شــد، به مــن تحويل میدهند و بعد از بررسی در شورای سياستگذاری، اعلام میکنيم امامجمعه به کدام نقطه از کشور برود.»

ائمه جمعه باید چه بگویند

آخرين بــاری که از تريبون نمازجمعه سخنان متفاوتی شنيده شــد، به آخرين حضور هاشمیرفســنجانی در سال ۸۸ بازمیگــردد. جريانهای سياســی غيراصولگرا، بهويژه اصلاحطلبان، در اين سالها همــواره منتقــد و معترض آنچــه بودهاند کــه گاهی از تريبــون نمازجمعه منتشــر میشــود؛ چه از سوی خطبا چــه ســخنرانان پيــش از خطبهها. آخريــن نمونه آن، ماجرای ميثــم مطيعی بود کــه اعتراضات زيادی به دنبال داشــت. اصولا چهرههــای اصلاحطلب هيچوقــت جايگاهــی در ســخنرانیهای پيش از خطبههــای نمازجمعــه نداشــتهاند. همچنيــن درحالیکــه ائمه جمعــه در دولــت احمدینژاد، بهويژه دولت نخست او، حامی دولت بودند؛ در اين چهار سال دولت روحانی، اصولا تريبون نمازجمعه بــه فضايی برای نقد و حتی گاهــی تخريب دولت منتخب مردم بدل شــده است. تريبون نمازجمعه، بهويژه شــهرهای بــزرگ، معمولا جايی اســت که ســخنان روحانی نقــد میشــود و گاه انتقادهای تندوتيزی هم نثار رئيسجمهوری میشود. اگرچه هرازگاهی در اين ميان، برخی ائمه جمعه شهرهای کوچکتــر از بدلشــدن تريبــون نمازجمعــه بــه محفلی برای اعلام موضع جناحی، انتقاد کردهاند؛ اما شــورای سياســتگذاری ائمه جمعــه بهويژه حجتالاســلام تقوی، همواره مدافع عملکرد خود و منکر عملکرد جناحی اين تريبون بوده اســت. او مدعی است همواره مواضع نظام از اين تريبون بيان میشود. درباره سخنرانان پيش از خطبهها، بهويژه در ماجــرای ميثــم مطيعی، هم مدعی شــده بود ماجرا به ســتاد اقامه نماز مرتبط اســت نه شورای سياستگذاری ائمه جمعه. رئيس ستاد اقامه نماز هم در نهايت گفته بود سخنرانان متن سخنان خود را با کســی چک نمیکنند و ســتاد اقامه نماز هم چنين درخواستی از آنها ندارد. بااينحال، تقوی در همين نشســت خبری گفته است: «بر اساس اصل 110 قانون اساســی، مواضع نظام از ســوی رهبری اعلام میشــود. يکی از اين مواضع، استکبارستيزی اســت؛ امامجمعه نمیتواند از اين موضع تخطی کند. ما بر اســاس دريافتهای خود از اسلام، ائمه، امام و رهبری نمیتوانيم با مســتکبران سر سازش داشــته باشــيم. هر مســئولی که بخواهد سازش کند، از مدار خارج شــده اســت. موضع ديگر نظام، ضداشــرافیگری است؛ اگر اشــرافیگری تبديل به فرهنگ شــود، به صورت موريانه بنيانهای نظام را پوک و پوچ میکند. ما در شــورای سياستگذاری، ســعی میکنيــم ائمــه جمعــه بنــا بــر منطق، اشــرافیگری را نقد کنند». او دربــاره موضع ائمه جمعه نســبت به حــج هم گفته اســت: «ممکن اســت در موضع حج ائمه جمعه به سازمان حج هشــدار بدهند که مبادا حجاج ما تحقير شوند. اين به معنی زيرســؤالبردن برادران ما در سازمان حج نيســت. نظام تصميم گرفته از ايران حاجی ارسال شود و ما هم مدافع سياستهای نظام هستيم».

تقوی گفته اســت: «يک مطلــب خلاف واقعی را در فضای مجــازی ايجاد میکنند که حالا ما بايد بياييــم از خود دفــاع کنيم. مثــلا میگويند چرا در ســال حمايت از توليد ملی، بايد بــرای حج چنين پولی خرج کنيم؟ اما وقتی ســالی هفت ميليون به آنتاليــا و دوبی میروند، يک نفــر نمیگويد که اين پولها کجا میرود؛ حالا وقتی يک پيرمرد يا پيرزنی میخواهد واجب خود را بهجا بياورد، بحث فقرا و مستضعفان گل میکند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.