حضور راستگراها در کابينه منطقي نيست

Shargh - - سياست -

سيدحســين مرعشــي در بازديــد از ســايت خبرآنلاين به ســؤالات الهه محمدي پاسخ داده که اهم آن را در پي ميخوانيد:

*ما شوراي نگهبان را ميشناختيم و مخالفت بــا آقــاي روحانــي را هــم درک ميکرديــم که چقدر اختلافات عدهاي با روحاني عميق اســت؛ همانطــور که الان هم ميبينيــم که درحاليکه با 24 ميليون رأي رئيسجمهور شــده است، چه کارهايي بــا او ميکنند. ما اين موضوعات را درک ميکرديم و هيچ بعيد نميدانســتيم که شوراي نگهبــان او را رد صلاحيــت کند. بــه نظر من اگر احمدينژاد کانديدا نشــده بــود و قرار نبود او رد صلاحيت شود و شايد اگر ميدانستند روحاني اين مقدار رأي دارد کار ديگري ميکردند. حرف ما اين بود که ما به عنوان يک جناح سياسي نميتوانيم وارد يک کوچه بنبست شويم. روحاني به عنوان يک شخص ميتوانست اين کار را بکند اما ما يک عقبه با 17 ميليون رأي داشتيم و نميتوانستيم با انتخابات و نظام قهر کنيم.

*جهانگيري يک فرد از اجتماع اصلاحطلبان است. او هيچگاه کاري خلاف جمع اصلاحطلبان انجــام نميدهد. اگــر جمع اصلاحطلبــان از او بخواهند که براي سال 1400 وارد انتخابات شود، او هم درباره آن فکر خواهد کرد.

* ايــن اختلافات سياســي که وجــود دارد، اختلافاتي عرفي و طبيعي اســت. بالاخره يک نفر رأي ميآورد و يکــي رأي نميآورد. ما بايد مســائل جامعه را همانطور که هست ببينيم، هيچ جنگ آتشــيني خوشبختانه در ايران وجود ندارد و همه زير نظر رهبري رقابتهاي سياسي خودشــان را انجــام ميدهند. اگــر روزي هم خطري کشــور را تهديد کند، همه اين اختلافات کنار ميرود و همه عليه دشمن خارجي متحد ميشوند. امروز دشــمن اصلي ما جهل، فقر و فساد است.

*از چــه زماني تا بــه حال حرکت شــورايي اســتبدادي محســوب ميشــود؟! اين ســه نفر )رهامــي، منتجبنيــا و هادي خامنــهاي( چون در جلسات شــورا شــرکت نميکنند نميتوانند دربــاره شــورايي که عــده زيادي آن را درســت کردهانــد، اظهارنظر کنند. آنها ميتوانند شــوراي ديگري درســت کنند و آن وقــت بگويند که اين شــورا بهتر از شــورايعالي اصلاحطلبان است. جمعي از اشــخاص و احزاب بــا يکديگر توافق کردهاند و شــورايعالي را تشــکيل دادهاند و اين شــورا اعتمادي را ميان مردم ايجاد کرده اســت. کســي که آقايان منتجبنيا، رهامي و سيدهادي خامنهاي را منع نکرده اســت که شــوراي دومي درســت کنند. وقتي آنها راضي نميشوند که در جلسات شــورايعالي اصلاحطلبان شرکت کنند، بايد چه کار کرد؟

*مــا چه ابزاري براي ديکتاتوري داريم؟ آيا در اختيار داشــتن افکار عمومي ديکتاتوري است؟! ديکتاتــوري در جايــي اتفاق ميافتــد که ما يک قــدرت قاهــرهاي را اعمال کنيم. آقــاي خاتمي الان عليه آقاي فومني چه کار کرده اســت؟ آقاي عارف در مقابل ليستهاي متعددي که در زمان انتخابات منتشــر شــد کاري کرد؟ شــورايعالي چيزي گفت؟ ما ليســت داديم آنها هم ليســت دادند و در نهايت ليســت شوراهاي ما پيروز شد. کجــاي اين حرکت اســتبدادي اســت؟! اگر آنها معتقدند که ما مســتبد هستيم، پس يک شوراي ديگر تشــکيل دهند و ببينند در ميان مردم چقدر طرفدار دارند. اما آنها نميتوانند به ما بگويند که شما شورايعالي را منحل کنيد.

*آقــاي ظريف که مشــکلي بــراي حضور در کابينه دوازدهم ندارند و اميدوارم که آقاي زنگنه هــم راضــي شــوند و در کابينــه دوازدهم باقي بماننــد. من فکر ميکنم اگر روحاني هرکســي را پيدا کنــد که بتواند بهتر از وزراي قبلي عمل کند، نبايد در تغيير وزرا تعلــل کند. چون کابينه جاي برجستگان کشور است.

*به نظــر مــن اصولگرايان بايــد در مجلس شــوراي اســلامي و در شوراهاي شــهر و روستا حضور داشــته باشــند اما حضور آنهــا در کابينه منطقي نيســت. در دنيا اقليت حذف نميشــود. مثلا در ايرلند، اقليت سياســي ديوان محاسبات را در دست ميگيرد؛ يعني اکثريت حکومت ميکند و اقليت نظارت ميکند. در واقع هميشــه اقليت ناظر بر اکثريت اســت. اما هيچ جاي دنيا اينگونه نيست که اقليت وارد کابينه شود. مگر اينکه مثلا بيــن اصلاحطلبان و اصولگرايان ائتلافي شــکل گرفته باشــد. مثل ائتلافي کــه بين اصلاحطلبان و حــزب اعتــدال و توســعه درحالحاضر وجود دارد. اما وقتي هيــچ ائتلافي بين اصلاحطلبان و اصولگرايان وجود ندارد، حضور راســتگراها در کابينه منطقي نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.