روزنامهنگاران اپوزيسيون در انتظار حكم

Shargh - - جهان -

بیــش از 260 روز زنــدان فقــط به اتهامــي واحد؛ تبلیــغ و همکاري با گروههاي وابسته به حزب «کارگران کردستان» (پکک(، نزدیکي به جریان «فتحالله گولن» و شــاخه نظامي حزب کردي «اتحــاد دموکراتیک». دولت ترکیه بــه رهبري «رجب طیب اردوغــان» رئیسجمهوري این کشــور روز گذشــته پس از هشــت ماه، حبس و محاکمه ۱7 مدیــر و خبرنگار روزنامه «جمهوریت»، مهمترین روزنامه مخالف دولت را آغاز کرد تا وضعیت آزادي مطبوعات در این کشور را به محك آزمایش بگذارد؛ این دادگاه در حالي روز گذشته برگزار شــد که بازداشــت مخالفان و منتقدان از سوي دولت ترکیه با انتقادات گســتردهاي از سوي کشــورهاي غربي بهخصوص اتحادیه اروپا روبهرو شده است، اما اردوغان تمامي آنان را به یك چوب ميراند و معتقد است، «فقط دو روزنامهنگار با جرائم مربوطه در این کشور زنداني هستند.»

او در گفتوگوی اخیرش با پایگاه خبري «بيبيسي» با رد آزار و اذیت و سرکوب روزنامهنگاران ترک گفت: «فقط دو روزنامهنگار بنا بر جرائم مربوط به کار روزنامهنگاري در زندانهاي ترکیه هستند و باقي افراد اتهامات امنیتي و تروریستي دارند». اما آمارها حاکي از شرایط دیگري است، چراکه سرکوب روزنامهنگاران و رســانههاي خبري در ترکیه، بهویژه پس از کودتاي نظامي نافرجام سال گذشــته، انتقادات وسیعي را نسبت به وضعیت آزادي بیان و مطبوعات در این کشــور بهراه انداخته اســت. در شاخص آزادي رسانههاي خبري که اخیرا از ســوي گزارشــگران بدون مرز منتشر شــده، ترکیه در رتبه ۱55 جهان قرار دارد و درحالحاضر بزرگترین زندان براي روزنامهنگاران به شمار ميرود. شاخص آزادي مطبوعات ترکیه طبق گزارشهاي منتشرشده، حتي پایینتر از بلاروس و جمهوري دموکراتیک کنگو است.

از مارس 20۱7، ۱7۳ رســانه در ترکیه شامل چندین روزنامه، هفتهنامه، ایســتگاه رادیویي، وبســایتهاي خبري و خبرگزاريها به فرمان اردوغان تعطیل شــدهاند. به گفته ســران حزب «جمهوريخواه خلــق» بزرگترین حــزب مخالف دولت آنکارا، بیش از دوهزار و 500 روزنامهنگار به تعطیلات اجباري فرســتاده و کارت خبرنگاري آنان باطل شده است. همچنین بیش از ۱66 روزنامهنگار هماکنون در ترکیه پشــت میلههاي زندان هســتند که اکثر آنها به بهانه وضعیت فوقالعاده بازداشــت شــدهاند. در یک سال گذشته از کودتا، دولت آنکارا بیش از 50 هزار نفر را بازداشــت کرده و بیش از ۱50 هزار نفر دیگر را از کار برکنار یا تعلیق کرده است. آنکارا بر این باور است که پاکسازي براي مقابله با چالشهاي امنیتي کاملا ضروري است.

اما داســتان روزنامه جمهوریت و بازداشت خبرنگاران و مدیران یکي از معدود رسانههاي خبري مخالفان ترکیه، بهگونهاي متفاوت رقم خورد؛ این روزنامه از زمان افشــاگري درباره حمایت نظامي سازمان اطلاعات ترکیه از داعش در ســه سال پیش، رودررو با حزب حاکم ترکیه قرار گرفته است. این روزنامه با انتشار فیلم و تصاویر مربوط به کامیونهاي حامل سلاح از ترکیه به سمت مقر داعش در سوریه، وارد پرونده جنجالي افشاي اطلاعات سري دولتي و کمک به تروریســتها شــد که در نتیجه آن سردبیر و خبرنگار این روزنامه بازداشــت شــدند. آنان از اکتبر 20۱6 و تقریبا ســه ماه پس از وقوع کودتا، بدون برگزاري هیچ دادگاهي در زندان بودهاند. مخالفان بر این باورند که وضعیت فوقالعاده پس از کودتا به بهانه ســرکوب منتقدان و مخالفان دولت اردوغان اعلام شده و این روزنامهنگاران در صورت محکومیت نهایي احتمالا 4۳ سال پشت میلههاي زندان خواهند بود.

همزمان با برگزاري جلســه محاکمه روزنامهنــگاران و کارکنان روزنامه سکولار جمهوریت، قدیميترین روزنامه ترکیه، صدها نفر از همکاران صنفي و فعالان مدني و مخالفان حزب حاکم ترکیه در مقابل دادگاه در اســتانبول به نشــانه اعتــراض گردهم آمدند؛ طبق گزارشهاي منتشرشــده جلســه اســتماع دادگاه چهار روز طول خواهد کشــید. در ایــن گردهمایي «باریش یارکاداش» نماینده اســتانبول از حزب مخالف «جمهوريخواه خلق» با رد اتهامات مطرحشــده علیه روزنامهنگاران جمهوریت بــا ترکاندن بادکنکي که در دســت داشــت، گفت: همه این اتهامات مطرحشده همانند محتواي داخــل این بادکنک بــاد هوا و عاري از واقعیت اســت . «آیدین انگین » یکي از روزنامهنگاراني که در این دادگاه حضور داشــت و فقط به دلیل شــرایط جسماني مدتي قبل از زندان آزاد شــده بود، ميگوید، «من مدتهاست که روزنامهنــگارم و براي مدتهاي طولاني با ســختيهاي ایــن حرفه روبهرو هســتم اما اکنون فقط ميگویم که براي کشــورم متأسفم؛ چرا که اتهامات مطرحشــده غیرمنطقي هســتند و آبروي کشــورم در جهان به خطر افتاده اســت». «بولنت اودوزان» ســردبیر کنوني روزنامه جمهوریت در گفتوگو بــا گاردین ميگوید، «ایــن محاکمه فقط محاکمه آزادي مطبوعات نیســت بلکه دادگاهي براي اقدامات گسترده دولت پس از کودتاي نافرجام است.» او ادامــه ميدهد، اعتراض ما فقط یك مبارزه براي داشــتن مطبوعات آزاد نیســت، چراکه همکاران بازداشتشده ما همگي افرادي شریف و با اخلاق هســتند؛ ما براي کســاني مبارزه ميکنیم که شغلشــان را از دست دادهاند؛ کســاني که اعتصاب غذا کردهاند و به همین دلیل بر این باورم این محاکمه، آغاز دوراني جدید است». «تابیاس گارنت» یکي از وکلاي مدافع حقوق بشر در گفتوگو با ســازمان دفاع از آزادي مطبوعات و حمایت از روزنامهنگاران ترکیــه درباره این دادگاه، ميگوید، «این محاکمــه بار دیگر این فرصت را در اختیار دولت اردوغان ميگذارد که روش برخوردش را با رسانههاي مستقل تغییــر دهد؛ چراکــه روزنامهنگاري جرم نیســت و دادســتان باید از طریق همین دادگاه به اتهامات بياساســی مانند ارتباط با تروریسم و آزار و اذیت روزنامهنگاران پایان دهد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.