قدرت 2 ماه در دست بنسلمان

Shargh - - جهان -

«ســلمان بنعبدالعزیــز» پادشــاه عربســتان برای گذراندن تعطیلات دوماهه از عربســتان خارج شــد تا مطابق با گمانهزنیها زمینه انتقال قدرت را به «محمد بنسلمان» پســرش مهیا کند. طبق گزارش خبرگزاری «واس»، ملک ســلمان بــرای گذرانــدن تعطیلات، به شــهر «طنجه» در شمال مراکش ســفر میکند و امور کشور را به دســت «محمد بنســلمان» ولیعهد و نیز دســتیاران وفــادار و نزدیکانــی خواهد ســپرد که در هفتههای اخیر آنها را در پســتهای حساس مملکتی منصــوب کرده اســت. در ایــن بیانیه به نقــل از ملک سلمان آمده اســت: «با توجه به اراده خود برای سفر به خارج از عربســتان، اداره امور کشــور و رسیدگی به وضع مردم را در دوره حضورنداشــتنمان در عربستان، بــه محمد بنســلمان ولیعهد واگــذار کردیم». برخی فعــالان اجتماعی نیــز میگویند ملک ســلمان بیمار اســت و برخی دیگر از زمینهســازی برای انتقال قدرت به فرزندش خبــر میدهند. پیش از ایــن برخی منابع نزدیــک به دربار آلســعود گفته بودند ملک ســلمان بعد از بازگشــت از تعطیلات تابستانی، به نفع پسرش، بنســلمان کنارهگیری خواهد کرد. خبرگــزاری رویترز بهنقل از یک منبع نزدیک به شاهزاده «محمد بننایف» ولیعهد عزلشــده این پادشــادهی اعلام کــرد ارتقای جایگاه بنسلمان به ولیعهدی به جای محمد بننایف هنگامی آغاز شد که محمد بنسلمان روابط خود را با «جرد کوشــنر » داماد «دونالد ترامپ » رئیسجمهوری آمریکا و مشــاور سیاسی او، در ســفر ترامپ به ریاض تقویت کرد. این منبع افزود: در صورت برداشتهشــدن این گام، ملک ســلمان راهی را خواهد رفت که «حمد بنخلیفه » امیر ســابق قطــر آن را طی کرد و تخت پادشــاهی را به سود پســرش «تمیم بن حمد» ترک کرد.

پادشاه سعودی تا نمرده پادشاه است

برخــلاف ایــن گمانهزنیهــا، یکی از اعضــای خاندان ســلطنتی بــه رویترز میگویــد دلیــل برکنــاری بنننایف به خاطر «حفــظ مصالح بزرگ» و اعتیاد او به مورفیــن و کوکایین بود، تا آنجا که روی عملکردش اثر گذاشــته و این مســئله کاملا آشکار شده بود. ایــن منبع بلندپایــه تأیید میکند تصمیــم بــه برکنــاری ولیعهد تصمیمی ناگهانی بود اما معتقد اســت این تصمیم بــه صورت مستقیم از ســوی پادشاه و هیئت بیعت با ۳4 عضو گرفته شــده که همه از شاهزادگان بلندپایه هســتند؛ هیئتی که سلسله جانشینان را تعیین ميکند و بر عملکردشــان نظارت دارد. این منبع قبول ندارد که محمدبننایف قربانی کودتای سیاســی شده باشــد یا برنامهای از سوی شاهزاده بنسلمان تا به این وســیله بتواند جانشین پدر 8۱ســالهاش ملک سلمان شود. این منبع همچنین گزارشهایی را رد میکند که میگوید پادشــاه آماده است تا در ماه سپتامبر آینده بهنفع فرزندش کنارهگیری کند. به گفته او، محمد بننایف ســالها بود کــه از دوران «ملک عبدالله» پادشــاه پیشــین عربســتان، داروهــای مخدر مصــرف میکــرد. ملک عبــدالله و ملک ســلمان بارها بــه او توصیه کــرده بودنــد خــودش را درمان کنــد. این منبــع میافزایــد وزیر کشــور و ولیعهد ســابق نهتنها مســکنهای قوی مثل مورفین اســتعمال میکــرد بلکــه بــه کوکاییــن هــم اعتیاد داشــت. درعینحــال، منابــع نزدیــک به بننایــف 57ســاله میگویند او هیچگاه درباره این شــایعات چیزی نخواهد گفت اما از برکناری ناگهانی بسیار آزردهخاطر شده اما اعتراف کرد به دلیل اعتیادش قادر به انجام کار نیست. او در جایی گفته بود: «خیلی متأســفم که چنین اتفاقی افتاد. من سالهای گذشته همه تلاش خودم را کردم تا به وطنم خدمت کنم و مســئولیتهایم را انجام دهم. من خادم این کشور هستم و با محمد بنسلمان بیعت میکنم.» این منبــع باندپایه همچنیــن در گفتوگو با خبرگزاری رویترز، گزارشهای مربوط به احتمال بهقدرترســیدن بنســلمان و کنارکشیدن ملک ســلمان را رد میکند و میگوید چنین امری با ســنتهای عربســتان سعودی نمیخواند زیرا در عربستان پادشاه تا زنده باشد، پادشاه است؛ برای همین چنین سناریویی اصلا مطرح نیست. قبــلا هم دیدیم کــه ملک فهد از ســال ۱995تا 2005 ســکته کرد اما همچنان پادشــاه بود و کسی او را عزل نکــرد. ملک عبدالله نیــز پیش از آنکه در ســال 20۱5 بمیرد، در کما بود و هیچکس به فکر برکناری او نیفتاد. او خلاف تمامی شــایعات و گمانهزنیها که بنسلمان جــوان تا دو ماه آینده یعنی پس از بازگشــت پدرش از مراکــش، قدرت را بهطور کامل در دســت میگیرد، در آخــر میگوید: «یک میلیــون بار تأکیــد میکنم چنین فکری اصلا مطرح نیست .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.