با روسيه تباني نكردهام

Shargh - - جهان -

داماد ترامپ با انتشــار بیانیــهای ۱۱صفحهای بــه جزئیات جدیــدی از دیدارهایش با طرفهای روسی اشــاره کرد که پیشتر افشــا نشده بودند. به گــزارش تســنیم به نقــل از ســیانان، جرد کوشــنر، داماد و مشــاور ارشــد دونالــد ترامپ، رئیسجمهــوری آمریــکا، در بیانیــهای کــه روز گذشته خطاب به کمیتههای امور اطلاعاتی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده است، اعلام کرد که فراتر از آن چیزی که تاکنون آشــکار شده اســت، هیچ تماس دیگری با افــرادی که نماینده دولت روســیه بودهاند یا احتمــالا نماینده دولت روسیه بودند، نداشته است.

در بیانیــه ۱۱صفحهای او کــه پیش از حضور در نشســت غیرعلنی کمیته امور اطلاعاتی سنای آمریکا منتشــر شده است، کوشنر برای اولینبار به صــورت علنی درباره چهار دیدارش با روسها در دوران کارزار انتخابات ریاســتجمهوری و دوران انتقالــی مطالبــی را ارائــه کرده اســت و در آن به جزئیاتی از این دیدارها اشــاره کرده اســت که پیشتر آشکار نشده بودند.

کوشــنر در ایــن بیانیــه تأکید دارد کــه در این دیدارها، از جمله دو مواجهه با ســفیر روسیه در واشــنگتن، یک دیــدار با رئیس یــک بانک دولتی روســی و دیدار اخیرش با یک وکیل روس و دیگر مواردی که از ســوی فرزند ترامپ، دونالد جونیور برگزار شــده بودند، هیچ چیز نامناسبی )نابجایی( را بحث و بررسی نکرده است.

در این بیانیه آمده است: «من نه تبانی کردهام و نه هیچ کــس دیگری از اعضــای )تیم( کارزار تبلیغاتی را که با دولتی خارجی تبانی کرده باشد، میشناســم». به گفته کوشــنر، «من هیچ تماس نامناســب )نابجایی( نداشــتهام. من برای تأمین مالــی فعالیتهای تجاریام در بخش خصوصی به پشــتیبانی مالــی روسها تکیه نکــردهام. من تــلاش کردهام تا درباره پرکــردن فرم اس.اف.86 بیــش و فراتــر از آن چیزی که مورد نیاز اســت، شــفاف باشــم. امیــدوارم این موضــوع موجب پایانبخشیدن به این ماجرا شود».

کوشــنر همچنین گــزارش رویترز دربــاره این موضــوع را که او در ماههای آوریل و نوامبر 20۱6 تماسهایی با ســرگئی کیسیلاک، ســفیر روسیه، داشته است، رد کرد و گفت که چنین تماسهایی را به یاد نمیآورد و «بررســی جامع سابقه تلفن ثابت و همراه مــن از آن زمان، چنین تماسهایی را آشکار نمیکند».

کوشــنر در بیانیــه خــود به مناقشــه بر ســر پرکردن پرســشنامه ضروری برای کسب گواهی سوءپیشینهنداشتن امنیتی، اشاره کرد و توضیح داد که این فرم همراه با خطا و پیش از موعد از سوی دستیارش ارائه )ثبت( شده است؛ درحالیکه او بر ایــن باور بود که این فرم کامل )بدون نقص( بوده است. در بیانیه کوشنر آمده است: «افراد دفترم در نیویورک به یافتن اطلاعات مورد نیاز، سازماندهی و مــرور آنهــا و درج آنها در فــرم الکترونیک به مــن کمک کردند. آنها یک ایمیل به دســتیارم در واشنگتن ارســال و به او اعلام کردند که تغییرات در یک بخش خاص تکمیل شده است، دستیار من نیــز فکر کرد که این پیام به معنای این اســت که همه فرم تکمیل شده است». درحالیکه به گفته کوشــنر آن زمان، آن فرم یــک «پیشنویس خام» بوده است «و به علت این مکاتبه ناقص، دستیارم پیشنویس را در تاریخ ۱8 ژانویه 20۱7 ثبت کرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.