انفجار مرگبار در لاهور

Shargh - - جهان -

پاکســتان کشور همســایه افغانســتان هم یکي دیگر از قربانیان گروههاي تروریستي منطقه است. روز گذشــته و ساعاتي پس از حمله کابل، انفجاري در شــهر لاهور پاکستان به کشتهشدن دستکم 25 نفر و زخميشدن 5۳ نفر منجر شد. به گفته یکي از مقامات پلیس پاکستان انفجار روز گذشته در نزدیکي پارک تکنولوژي لاهور و بازار شلوغ سبزيفروشي روي داد و مقامات پلیسي را هدف قرار داد که براي پاکسازي دستفروشــان به منطقه اعزام شده بودند. با این همه حیدر اشرف یکي از مقامات ارشد پلیس گفت هم نظامیان و هم غیرنظامیان در این حمله که احتمالا انتحاري بوده، کشته شدهاند. یکي از سخنگویان استان پنجاب هم گفته مقامات دولتي در حال تلاش براي یافتن علت این انفجار هســتند. لاهور در ســال جاري میلادي چندینبار هدف حمله قرار گرفته اما یکي از مرگبارترین حملات لاهور به سال گذشته بازميگردد؛ وقتي حملهاي انتحاري در یکي از پارکهاي این شــهر بیش از 70 کشــته بر جاي گذاشــت که بسیاري از آنها هم کودک بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.