ائتلاف تحت امر آمریكا قصد ندارد از سوریه خارج شود

Shargh - - جهان -

ائتــلاف بینالمللــی ضدداعــش اعــلام کرد کــه مأموریت این ائتلاف در ســوریه پــس از طرد داعش از رقه پایان نمیگیرد. به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت النشــره، رابرت جونز، مسئول دوم و معــاون فرمانده نیروی مأموریتهای مشــترک در ائتلاف تحت امــر آمریکا، گفــت مأموریت ائتلاف در ســوریه پــس از طرد داعش از شــهر رقه پایان نمیگیــرد. ژنرال جونــز در کنفرانــس مطبوعاتی خود در ســفرش به شــهر «عین عیسی» در استان رقه خاطرنشــان کرد: «داعش با آزادســازی شهر رقه شکست نمیخورد». او همچنین تأکید کرد که ائتلاف بینالمللی ضدداعش میداند که بزرگترین عملیات در ســوریه در انتظار آن است. ژنرال جونز همچنین گفت: نیروهای دموکراتیک سوریه که بر «عین عیسی» تسلط دارند، ثابت کردند که شریکي معتمد در راســتای مقابله با داعش هســتند و ما همکاریمــان را بــا آنها تا شکســت کامل داعش ادامه خواهیم داد». او در پاســخ به ســختیهای این عملیــات تصریح کرد: عملیات رقه ســختتر از آنچه انتظارش را داشــتیم، نبــود. درحالحاضر انتظار نداریم درخواســتی برای افزایش تجهیزات مطرح شــود. همکاري ایالات متحــده با نیروهاي دموکراتیك ســوریه بــه رهبري کردها در ســوریه تنش میان ترکیه و ایــالات متحده را افزایش داده است. ترکیه از این ميترسد که پیشرويهاي کردها در مرز ســوریه و ترکیه به تشکیل قلمرویي کردي در مرزش منجر شــود اما ایــالات متحده ميگوید نیروهاي کردي پس از آزادي رقه این شــهر را ترك خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.