ورود اردوغان به قطر پس از سفر به عربستان

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــور ترکیــه در ادامــه ســفرش بــه کشــورهای عربی منطقه وارد قطر شــد و با امیر این کشور دیدار کرد. رجب طیب اردوغان سفر منطقهای خود را از روز یکشــنبه با عربســتان آغاز کرد. او پس از دیدار با پادشــاه عربستان ســعودی، با امیر کویت گفتوگو کرده اســت؛ کویت بهعنــوان میانجی در بحران پیشآمده از قطع رابطه چهار کشــور عربی با قطر، عمل میکند. ســفر اردوغان پس از تلاشهای مقامهای آمریکایــی و اروپایی در پیوند با این بحران صــورت میگیــرد. اردوغــان پیش از آغاز ســفر به عربســتان، کویت و قطر، گفته بود دوحه همواره به دنبال حلوفصل مسائل از طریق مذاکره بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.