سفر فرستاده ویژه ترامپ به اسرائيل

Shargh - - جهان -

جیسون گرینبلات، فرســتاده ویژه دونالد ترامپ به خاورمیانه، یکشنبهشــب واشــنگتن را به مقصد اســرائیل برای حمایت از تلاشهــای صورتگرفته در ممانعت از تنــش و درگیری در منطقه ترک کرد. درهمینحال، وزیر خارجه پیشــین اسرائیل تأکید کرد میترســد اسرائیل در آســتانه نبرد مذهبی با جهان اسلام باشد. تزیپی لیونی گفت اختلافات درباره تدابیر امنیتی در مسجدالاقصی، به سمت وخیمشدن پیش میرود و این رژیم بایــد آن را متوقف کند. همچنین تیراندازی در ســاختمان سفارت اسرائیل در پایتخت اردن دو کشته و دو مجروح بر جای گذاشت. پلیس اردن اعــلام کرده که تیراندازی پــس از ورود دو نفر از کارکنان یک شــرکت مبلمان به ساختمان سفارت اسرائیل روی داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.