تظاهرات در مسكو عليه محدودیت اینترنت

Shargh - - جهان -

حــدود هزار تظاهرکننده در مرکز شــهر مســکو راهپیمایــی کردند تا علیــه تدابیــر محدودیتآمیز قانونی دولت روســیه علیه اینترنــت اعتراض کنند. تظاهرکننــدگان در ایــن راهپیمایــی کــه بــا مجوز مقامهای شــهر مســکو برگزار شد، شــعارهایی سر دادند شــامل «نه به سانســور، نه به دیکتاتوری»و «مرگ بر دولت پلیسی». عدهای از این معترضان یک شــعار محبوب مربوط به تظاهرات مخالفان دولت علیه ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روســیه را تکرار میکردنــد که به ایــن مضمون بود:«روســیه بدون پوتین و سانسور .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.