تهدید رئيسجمهوری لهستان به وتو

Shargh - - جهان -

رئیسجمهــوری لهســتان روز گذشــته در سخنانی جنجالی اعلام کرد دو لایحه از سه لایحه اصلاحات مربوط به سیســتم قضائی کشورش را وتو خواهد کــرد. او تلاش دارد از نگرانیها درباره اقدام حزب حاکم «قانون و عدالت» برای تضعیف تفکیک قوا بکاهد. آنــدژی دودا، رئیسجمهوری لهســتان، روزها پس از اعتراضات گسترده مردمی گفــت: تصمیم گرفتــهام لایحههــا را به مجلس سفلی پارلمان پس بفرستم و این به آن معناست که من لایحه دربــاره دادگاه عالی را وتو میکنم و علاوه بر این لایحه درباره شورای ملی قوه قضائیه هم وتو میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.