فروش ۲۸۳ ميليون پوند تسليحات به عربستان

Shargh - - جهان -

دادههای منتشرشده نشان میدهند پس از حمله هوایی عربســتان به مراســم ختم در یمن که در آن دهها نفر کشته شــدند و از سوی سازمان ملل مورد انتقاد شــدید قرار گرفــت، دولت بریتانیــا با فروش تســلیحات به ارزش 28۳ میلیون پوند به عربستان ســعودی در بازه زمانی شــشماهه موافقت کرده است. حمله هوایی هشتم اکتبر سال 20۱6 میلادی، یکی از خونبارترین حملات در کمپین دوساله تحت رهبری عربستان در یمن بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.