۲۰ درصد تپههای عرسال در دست تروریستها

Shargh - - جهان -

حزبالله لبنان در ادامه عملیات گســترده خود برای پاکسازی تپههای عرسال از وجود تکفیریها، کنترل یکی از مهمترین مراکز تحت ســیطره جبهه النصــره در ایــن مناطــق را در دســت گرفت. به گزارش ایســنا، به نقل از شــبکه خبری اسکاینیوز عربی، عملیات حزبالله لبنان و ارتش سوریه برای چهارمین روز در تپههای عرســال و فلیطه ســوریه برای آزادســازی آنها از دســت تروریستها ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.