مصر؛ آتش زير خاکستر

Shargh - - جهان -

افزایش بهاي سوخت، تقریبا بنزین روي آتشي ریخت که از مدتها پیش مصريها بهدلیل گراني فاحش بهاي کالاهاي اساسي با آن دستبهگریبان بودنــد و موافقان و مخالفان دولت بهطور یکســان از آن گلایه داشــتند. ۳0 ژوئن مردم مصر به جاي اینکه مانند ســالهاي گذشــته به خیابانها بریزند و خشــم خودشــان را به برکناري «محمد مرســي »، رئیسجمهور وابســته به اخوانالمســلمین، فریاد بزنند، بیشتر به شــبکههاي مجازي پناه بردند تا ســرخوردگي و خشم خودشــان را از تصمیمهای اخیر دولت بیان کنند که نویددهنده روزهاي ســختتري است. تازهترین تغییر، بهاي سوخت را به میزان صد درصد افزایش داد. این تصمیم در چارچوب برنامه اصلاحات اقتصادي بود که دولت بر مبناي برنامه بانک جهاني باید به آن عمل ميکرد. این اتفاق تقریبا یک سال مانده به انتخابات ریاستجمهوري مصر رخ ميدهد که «عبدالفتاح السیســي » امیدوار است براي دومین دور زمامدارياش در آن برنده شــود. السیسي یک سال بعد از برکناري مرسي و خاتمــهدادن به حاکمیت اخوانيها بود که با حمایت گســترده مردمي به ریاســتجمهوري رســید؛ اما حال مســائل مهمي مانند توافق تعیین مرزها با عربســتان سعودي و دادن دو جزیره به این کشور، سختگیري بر آزاديهاي مدني و سیاسي و نیز مشکلات اقتصادي از محبوبیت او بهشدت کاسته است. درباره افزایش بهاي کالاها و سوخت و اثرگذاري آن بر آینده السیســي، صاحبنظران دیدگاههاي مختلفي دارند؛ براي مثال «حســن نافعه»، تحلیلگر سیاسي و اســتاد علوم سیاسي دانشگاه قاهره ميگوید: «وقتــي به انتظاراتي که منجر به رويکارآمدن السیســي شــد نگاه و آنها را با الان مقایســه کنید، یک شــکاف عمیق ميبینید. به گمانم محبوبیت السیســي روزبهروز دارد از بین ميرود، او اشتباهات بزرگي مرتکب شد که یکي از آخرینهایش همین افزایش بهاي ســوخت بود». «حسن سلامه،» استاد علوم سیاسي مرکز ملي تحقیقات اجتماعي و جنایي، ميگوید: «این حالت تنش و تنفر، بیشتر دامن مقامات پاییندست را ميگیرد و به السیسي نميرســد. بالاترین آرزوي مصريها این است که بتوانند این حکومت را با یک حکومت بهتر عوض کنند که از شــفافیت و سلامت بیشتري برخوردار باشــد». فقدان صداي اپوزیسیون در رســانههاي رسمي موجب شده این رسانهها فقط مجیزگوي دســتاوردهاي مثبت السیسي باشند و همین امر باعث شده آنها نتوانند افکار عمومي جامعه را اقناع کنند.

دعوت به اعتراض

طنز، هجو و نارضایتي در بســیاري از کامنتهاي مصريها در شبکه فیسبوک و توییتر مشــاهده ميشود. یکي از آنها درباره گرانشدن بهاي بنزین مينویســد: «پمپبنزینها پر شده؛ ماشینت را بگذار و برو پنج سال دیگــر بیا تحویل بگیر!». دیگري براي مثال مينویســد: «شــعار امروز ما این اســت: نبودن بنزین ما را از دیدار شــما محروم کــرد!». این در حالي است که بهتازگی السیسي از ملت مصر بهدلیل اینکه تصمیمات سخت را «درک» و فشــارهاي اقتصادي را «تحمل» ميکنند، تشکر کرده است. او در ســخناني به مناســبت تظاهرات ۳0 ژوئن به مصريها بدون اینکه اشارهاي به افزایش بهاي سوخت داشته باشد، تبریك گفت. مصريها که میلیونها نفرشان زیر خط فقر زندگي ميکنند، از این شکایت دارند که با افزایش بهاي ســوخت دیگر بهسختي ميتوانند قوت لایموتي پیدا کنند. قیمت یک پوند مصري در برابر ارزهاي خارجي به نصف رسیده است. در مقابل میزان تورم سالانه ۳2 درصد برآورد ميشود؛ اتفاقي که در ۳۱ سال گذشته سابقه نداشته است. «محمد احمد» که یک کارگر موسمي است، از افزایش بهــاي کرایهها گلایه دارد و ميگوید: «مــن چهار فرزند دارم، جواب آنها را چه بدهم. اجحاف به ما حرام اســت». بعضي این روند را «مرگ تدریجي» براي خود توصیف ميکنند. «حمد بن صباحي» که یک سیاستمدار ناصري است و در سال 20۱۴ نتوانست با السیسي رقابت کند، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «این دولت ضد ملت است؛ با بالابردن قیمتهــا تهمانده محبوبیتي را هم که داشــت از دســت داد. مردم در جهنم گراني ميسوزند و خدا به ملت ما صبر بدهد». در توجیه افزایش قیمتها، دولت ميگوید این افزایش موجب شده دولت یارانههاي مواد نفتي را از بودجه ســالانهاش حذف کند. «شریف اسماعیل»، نخستوزیر مصر، ميگوید این کار «ضروري» و «جایگزین آن بدتر» بود.

سکوت طرفداران دولت

«طلعت الســویدي»، رئیس کمیته انرژي و محیط زیســت مجلس نماینــدگان مصر، ميگوید وزیر نفت به مجلــس نگفته بود این افزایش قیمتها در چه حدي خواهد بود. السویدي از دولت انتقاد ميکند که چرا از قبــل تدابیر حمایتي لازم براي فقرا را در نظر نگرفته بود تا در برابر این گرانفروشــي تاجران و رانندگان تاکسي بتوانند دوام آورند. «یاسر قوره»، معاون رئیس حزب لیبرال «وفد» به رویترز ميگوید: «وضعیت اجتماعي و اقتصادي اجازه نميدهد اینطور قیمتها بالا برود. دولت بهشدت به مردم فقیر و طبقه متوسط جامعه فشــار ميآورد». «عبدالعال»، رئیس حــزب «تجمع ملي پیشــرو» که حزبي چپگراســت، درباره فروپاشــي اقتصادي کشــور بعــد از افزایش بهاي ســوخت هشــدار ميدهد؛ اما ميگویــد: «ما همچنان از السیســي حمایت ميکنیم. زیــرا باهم در یک جبهه نبرد علیه تروریسم هستیم. ما سعي ميکنیم از دولت و یکپارچگي ملت پشتیباني کنیم». منظور او از مبارزه با تروریسم رویارویيهاي دولت السیسي با شبهنظامیان بنیادگرا در شبهجزیره سینا در جوار غزه است.

اکثريت سرکوبشده

«عبدالعزیــز الحســیني»، دبیر تشــکیلاتي در جریــان «الکرامه» که یک حزب ناسیونالیســت اســت، ميگوید: «بالارفتن قیمتها مردم را با مخاطرات شــدیدي مواجه ميکند. اینها نشانههاي هولناکي براي آینده اســت و بیانگر آنکه یک اکثریت سرکوبشــده در معــرض انفجار قرار گرفتهاند». «نادیه السید» 55ســاله که مادر چهار دختر است، به تلخي ميگوید: «ما داریم روزبهروز ميمیریم. خیلي اوضاع سخت شده است. اصــلا ما براي چــه زندهایم؟». «البــدري فرغلي» که یک عضو ســابق پارلمان است با صدایي خشمگین و بلند پشت تلفن ميگوید: «هم زمان اشــتباهي بود و هم روش. این تصمیم متناسب با شرایط سیاسي کشور نیســت و اکثریت مــردم آن را نميخواهند. با این وضع انســان قادر به ادامه حیات نیست». فرغلي سالهاست که بهعنوان رئیس اتحادیه گروه تلاشکنندگان براي افزایش ســطح زندگي بازنشستگان فعالیت ميکند، ميگوید: در انقلاب ۳0 ژوئن من یکي از طرفداران جدي السیســي بودم، اما امروزه دیگر نه دنبال سیاست هستم و نه از شیوه حکومت او حمایت ميکنم. همه ما در آرزوي ثبات اقتصادي و سیاسي بودیم. اما اتفاقي که افتاد خیلي با آن فاصله دارد.

منبع: رويترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.