بعید است مجلس در رأی اعتماد به وزرا لجاجت کند

Shargh - - سياست -

یا حزب کار؛ از آن دوستان پرسیدم ادامه از صفحه 10

حزب کار نظرش چیست؟ آمدند در جلسه اعلام کردند، همین آقای محجوب و مرعشی در جلســهای که جمعی بود، اعلام کردند. من خودم شخصا گفتم آقــای عارف ته ذهنت خلاصــه میخواهی کاندیدا باشــی؟ میخواهی بیایی؟ ایشان آمادگی داشت که البته نقطه قوت اســت، نه اینکه بخواهیم بگوییم نقطه منفی اســت، بههرحال قبول مســئولیت با ریسکهای خودش نکتــه قوت اســت. بههرحــال در روز رأیگیری ریاســت مجلــس، انگار که همه به انحاي مختلف گســیل شــده بودند که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شود. در خود مجلس هم به هر حال ایشــان رئیس بود و کلی امکانات در اختیارشــان بود. خب منجر به این شــد که آقای عارف بهعنوان رئیس مجلس انتخاب نشــود. بعــد هم که باز تکان خوردیم، همین اعتدال و توسعهایها به کمک آقای لاریجانی آمدند و البته با پایداریها که سخت مخالف آقای لاریجانی بودند، سر ریاست آقای لاریجانی ائتلاف کردند.

پس قبول دارید که عملکرد چندان درخشان نبوده است؟

اگر بخواهیم واقعبینانــه بگوییم، در آن رنج خیلی بد، بد، متوســط، خوب، خیلی خوب و عالی؛ مــن نمره آن را خــوب میدهم. عالی نمیدهم امــا واقعبینانه بخواهیم بگیریم، مــن ارزیابی خوب میدهم. فارغ از مســائلی که مطرح میشــود، بایــد بگوییم که مجلــس الان مجلس پرتنشــی نیست، نظرها مطرح میشــود اما مثل مجالس قبل نمیخواهیم خدای نکرده جســارت و تعرضی بکنیم که بازتاب بیرونیاش این باشد که بهاصطلاح فضای غالب تنش و درگیری باشــد و پیشبرنده و روبهجلو نباشــد. در دوره گذشــته، دغدغه منافع ملی استشــمام نمیشد. اما انصاف این اســت که مجلس دهم حتــی پایداریها هم متیــن رفتار میکنند و به نظرم بایــد واقعا تقدیر کنیم. در عین حال کــه اعلام موضع و نطق میکنند، سؤالشــان را میپرسند، اما اینکه بخواهد شلوغبازی در بیاید، نیست.

اینکه میگویند مجلس دهــم چیزی مثل مجلس پنجم است پس بیراه نیست؟

شاید اگر نسبی بسنجیم بله، ما تندروهای الان را در آن زمان نداشتیم ولی با همان نســبت آرامتریم. یعنی نشان میدهد که پختهتر عمل میکنند، مدبرانهتر عمل میکنند همانطــور که ما میگوییم جامعه یک ســیر بلوغ را طی میکنــد، در منتخبان آنها در مجلس هــم این بلوغ دیده میشود.

فضای مجلــس را بهگونهای ارزیابی میکنید که در رأی به کابینه دولت مانند سال اول اذیت نشود؟

من بعید میدانم که کلیت مجلس حالا کلمه لجاجت بگوییم یا رودررویی، نمیدانم چه اصطلاحی به کار ببریم. مقابله یا چیزی شبیه به این. این مجلس بنای مقابله ندارد و فضای تعامل و همکاری است.

حتی از جانب جبهه پایداری؟

بههرحــال رأی مخالفدادن یک بحث اســت؛ اینکه بخواهند به آن آدم ســیاه و ســفید نگاه کنند، من اینطور نمیبینم. نــه اینکه بگویم مخالفت نکنند، صحبت نکنند اما لجاجت بعید است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.