چشمانداز جهانی که میخواهیم

Shargh - - انديشه - منبع : Intercept

مــن در دورهای بــزرگ شــدم که مجبــور بودیــم اعلامیههای خودمان را چاپ و پخش کنیم. ولی حالا شما میتوانید چیزی را در شــبکههای اجتماعی منتشر کنید و میلیونها نفر هم بهطور بالقوه در عرض پنج دقیقه به آن دسترســی داشته باشند. فرصتهایی در کار اســت، بدون قواعد و مقرراتی، بدون سانســور و بدون نظارت. ویلیام راندولف هرست1 اگر بود حتما از اینترنت متنفر میشد.

کلاین: به نظرم رســانهها بدترین برخوردی را که میشد در قبال شما داشتهاند. نخبگان رســانهای لجنپراکنی کردند. بااینحال این برخورد جواب نداد. درواقع، بهنظر میرســد تأثیر عکس داشــته و میزان اعتماد به این نهادهای نخبهگرا را هم کاهش داده است.

کوربین: بله، به نظــرم بعد از مدتی، سوءاســتفاده بیش از حد رسانهها شما را به چهره جذابی بدل میکند.

کلاین: درباره تغییر چارچوب بحث حرف زدید و این چیزی است که واقعا اتفاق افتاده اســت. فاجعه برج گرینفل یکی از نمودهای این تغییر بود. نحوه مداخله جامعــه بریتانیا در این فاجعه حجت موجهی بر یک سیستم شکســتخورده بود که ارزشی برای زندگی انسانی قائل نیست و زندگیها را رتبهبندی میکند.

کوربین: این فاجعه چیزی را درباره زندگی مدرن شــهری روشن کرد. این بخش لندن ثروتمندترین منطقه کل کشور است؛ منطقهای بســیار ثروتمند. ســال گذشــته شــورای این منطقه تخفیفی برای مالیاتدهندگان بزرگ قائل شد. یک هدیه ناچیز به آنها داد. کلاین: بازگشت پول.

کوربیــن: صدها نفر در این برج زندگــی میکردند، برخی از آنها مستأجران شــورای محل بودند، در منطقه ســلطنتی کنزینگتون و چلســی. بعضی آپارتمانها به صورت مستقل خریداری شده بودند و بعضی مســتأجر دســتدوم بودند و برخی مســتأجر دستسوم. هیچکس واقعا نمیدانســت چه کســی در کدام واحد از آپارتمان زندگی میکرده. کل سیســتم فروپاشــید. واقعیت این است که این حادثــه محصول مقــررات ناکافی و مقرراتزدایی اســت. این برج دوزخــی بلندمرتبــه بود که فقــرا را در ثروتمندترین محله کشــور سوزاند.

و این زنگ خطری درباره ایمنی ساختمانهاســت. زنگ خطری درباره ایده پیشرفتن به ســوی تالار شگفتانگیز «والهالا»ی2 بازار آزاد آینــده با ازبینبردن هرگونه مقرراتــی که آن را به مثابه مانعی ببیند بر ســر راه فرصتهای بخش خصوصی. بنابراین بحث کاملا به این سمت چرخیده است. من فردای فاجعه به آنجا رفتم و زمان زیادی را به حرفزدن با کســانی گذرانــدم که از برج گریخته بودند، با آتشنشانان شوکهشده و بهیاران و کارمندان آمبولانس و افسران پلیســی صحبت کردم که آماده رفتن به ســاختمان و بیرونکشیدن جسدها بودند. آنها قهرمانان واقعیاند. این حادثه درسی برای کل کشور بود. اما مردم وحشتزدهاند.

کلاین: دیواری بود که مردم محل سؤالاتشــان از مقامات را روی آن چسباندهاند. این سؤالات واقعا سوزناکاند. بچهها پرسیدهاند آیا مدرســه من امن است؟ کودکی 10ساله پرسیده بود: «چرا حتما باید چنین اتفاقاتی بیفتد تا ما به هم نزدیک شویم؟». کوربین: سؤال خوبی است. کلاین: به نظرم بارها و بارها این درس را در دورانهای بحران یاد میگیریم، دورانهایی که ما محک میخوریم. هم میتوانیم یکدل شویم و هم علیه یکدیگر و نمونههای زیادی از آن را بعد از حملات 11 ســپتامبر دیدیم. همه گناهها به گردن مسلمانان افتاد و به خاطر قوانین سختگیرانه بخش زیادی از آزادیمان را در کشور و سرتاسر جهان از دســت دادیم و آن حمله بهانهای شد برای آغاز جنگها. ما در زمانه همپوشــانی بحرانها قرار داریم. تغییرات اقلیمی یکی از این بحرانهاســت و نابرابری یکی دیگر از آنها و بیعدالتی نژادی هم. فکر میکنید مــا میتوانیم این نقطهها را وصل کنیم و طرحی بریزیم برای حل همزمان چندین مشکل، چندین بحران؟

کوربین: خب راســتش، تغییرات آبوهوایی و بحران پناهجویی به هم مرتبطند. تغییرات آبوهوایی و جنگ هم همینطور. فجایع زیســتمحیطی هم، که لزوما با تغییرات آبوهوایی مرتبط نیستند، با جنگلزدایــی و در نتیجه تخریب محیط زندگــی به این تغییرات ربط پیدا میکنند.

بــه جنگ دارفور نــگاه کنید، به موج پناهجویانــی که وارد لیبی میشوند، بخشــی از آنها بهخاطر جنگ ســوریه و همچنین نقض حقوق بشر در سراســر منطقه. همچنین افرادی که از سرزمینهای خود در کشــورهای جنوب صحــرای آفریقا رانده شــدهاند تا راه را برای راهاندازی شرکتهای خیلی بزرگی باز کنند که زمین میخرند و محصــولات مختلفی میکارند، اغلب برنــج و میوه، تا به جاهای دیگر صادر کنند و جمعیت محلی را بیکار و گرســنه به حال خود رها میکنند.

کلاین: آیا لحظهای در مبارزات انتخاباتی شما بوده که به یادتان مانده باشــد، امیدوارکنندهترین لحظهای که شاهدش بودید، جایی که همان کشوری را دیدید که میخواهید در آن زندگی کنید؟

کوربین: در هســتینگز، یکی از شهرهای ســاحلی جنوبی، آقای بســیار متشــخصی به گردهمایی ما آمد. 91ســاله بود. سر شوخی باز شــد چون بــه او گفته بودم 92ســاله اســت و او گفت چطور جرئت میکنی بگویی من 92ســالهام، من فقط 91 ســال سن دارم. او ســال 1945 به حــزب کارگر پیوســته بود و از آن زمــان یکی از اعضای حزب بود. در طول زندگیاش بســیار فعال بوده و گفت این امیدوارکنندهترین زمان زندگیاش بوده است. گفت مادرش هوادار حــق رأی زنان بوده و در زمان جنگ جهانی اول برای حق رأی زنان مبارزه میکرده اســت. پدربزرگش هم از چارتیســتهای دهه 50 بوده که به برقراری میزانی از دموکراسی در بریتانیا کمک کرده بود. با خودم فکر میکردم، این مرد با این سنوســال صبح یک روز شنبه به گردهمایی ما آمده چون سرشار از امید برای جوانان است.

کمپین انتخاباتی ما بــه این معروف بود که پر از جوانان و مردم آرمانگراســت. بله، جوانان زیادی آنجا حضور داشتند و بسیاری از آنها آرمانها و ابتکارهای درخشــانی داشتند. افراد مسن زیادی هم بودند که به آنجا میآمدنــد و میگفتند: «من برای نوههایم زندگی بهتری میخواهــم. آینده بهتری میخواهم». تعداد زیادی از مردم آنجا در کنار هم قرار گرفتند. پینوشتها:

1. روزنامهنــگار آمریکایی که با راهاندازی بزرگترین روزنامههای زنجیــرهای آمریکا ســهمی بنیادی در تاریــخ روزنامهنگاری آمریکا داشته است.

2. در اساطیر اســکاندیناوی سرایی باشکوه و عظیم بود که تالار کشتگان به شمار میرفت و از آن اودین سرکرده ایزدان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.